O šírení ideológií v školách

Dnes sa pozrieme na ďalšiu tému volebnej kampane, ktorá v tomto volebnom období zrejme ešte bude aktuálna – údajnú propagáciu ideológií v školstve.

Najsilnejšia parlamentná strana Smer mala vo svojom programe bod o tom, že „SMER – SSD  odmieta prepisovanie dejín a násilné pretláčanie liberálnej a progresivistickej ideológie do školských osnov.

Liberalizmom, ktorý vraj treba zastaviť, v politickej kampani strašila aj SNS, čo bolo dosť nezmyselné heslo vzhľadom na to, že v minulom volebnom období sme tu mali najkonzervatívnejší parlament od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Najprv si ujasníme, čo tieto pojmy znamenajú.

Liberalizmus (podľa latinského slova „liberum“ = slobodné) je buď všeobecne zhovievavosť, zmierlivosť, tolerancia voči iným názorom či ideológiám alebo sústava politických a/alebo ekonomických a/alebo spoločenských názorov snažiacich sa presadiť slobodu a práva jednotlivca a často aj myšlienku (spoločenského, ekonomického, kultúrneho a pod.) pokroku. Liberalizmus stojí v protiklade s totalitou.

Progresivizmus (podľa latinského slova „progressio“ = pokrok) je politická filozofia podporujúca reformy spoločnosti. Vychádza z myšlienky, podľa ktorej je pokrok vo vede, technológiách, ekonomickom rozvoji a spoločenskom usporiadaní nevyhnutný na zlepšenie situácie ľudí. Progresivizmus nadobudol veľký význam v čase osvietenstva v Európe.

Na Slovensku je progresivizmus reprezentovaný najmä stranou Progresívne Slovensko, zatiaľ čo k liberalizmu sa okrem PS hlási aj strana SaS a niektoré menšie mimoparlamentné strany.

Samozrejme politických hnutí a filozofií je oveľa viac ako len progresivizmus a liberalizmus. Preto je na mieste otázka, prečo Smer odmieta šírenie na školách práve len týchto dvoch postojov, ale nie napríklad šírenie konzervativizmu, nacionalizmu, socializmu atď.

Navyše propagácia politických strán a hnutí v školách už zakázaná je. Ide o § 37 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa okrem iného uvádza:

Priestupku sa dopustí zamestnanec školy alebo školského zariadenia, ktorý umožní v škole alebo v školskom zariadení činnosť politickej strany alebo politického hnutia a ich propagáciu.

Podľa toho istého zákona zriaďovateľ školy môže odvolať riaditeľa, ak nezabráni činnosti politickej strany alebo politického hnutia a ich propagácii v škole alebo v školskom zariadení.

Tento zákaz sa teda vzťahuje nielen na samotné politické strany, ale tiež na akékoľvek osoby a organizácie, ktoré by v školách propagovali politické hnutia. Ako vidíme, opäť sa tu niekto snaží riešiť neexistujúci problém.

Paradoxne úplne opačnú situáciu tu máme v prípade propagácie náboženských ideológií v školách. Tá nielenže nie je zakázaná, ale dokonca štátom podporovaná a vo všetkých školách (nielen cirkevných, ale aj štátnych) funguje ako povinne voliteľný predmet. Jediné organizácie, ktoré tak môžu v školách bez problémov šíriť svoju ideológiu, navyše za štátne peniaze a bez akejkoľvek štátnej kontroly, sú registrované cirkvi. Hlavne v prípade katolíckej cirkvi pritom nejde len o čisto náboženskú ideológiu, ale často aj o šírenie ultrakonzervatívnych názorov na rôzne politické témy a tvrdenia, ktoré sú v rozpore s vedeckými poznatkami.

O šírení ideológií cirkvami na školách však nikto z novej vlády nehovorí. To im zrejme neprekáža.

Tak o čo tu v skutočnosti ide?

Títo politici zrejme majú na mysli vzťahovú a sexuálnu výchovu v školách. Tú náboženskí fundamentalisti odmietajú a šíria o nej rôzne dezinformácie, ktoré sa opakovane objavovali aj vo volebnej kampani. Ide napríklad o konšpiračnú teóriu o „LGBT ideológii“ resp. „rodovej ideológii“ alebo o hoax o 71 pohlaviach. Tieto veci označujú ako ideológiu a tvrdia, že ich chce niekto propagovať v školách, aj keď skutočnosť je úplne iná. Podľa absurdnej logiky náboženských fundamentalistov totiž nie je ideológiou ich vlastné náboženstvo, ale naopak všetko, čo je v rozpore s ich náboženstvom.

Pripomíname, že krátko pred koncom volebného obdobia predložil poslanec Vašečka návrh, ktorý by obmedzoval právo detí a mladých na vzdelanie a ohrozoval zásadné fungovanie školstva. Za tento návrh, ktorý predchádzajúci parlament už nestihol schváliť v druhom čítaní, hlasoval aj Smer.

Opäť tu ide o ovládanie informačného priestoru. Náboženskí fundamentalisti cítia potrebu poučovať mladých o údajnej škodlivosti antikoncepcie, interrupcií, homosexuality atď. – čo už robia v rámci predmetu „náboženskej výchova“ – a zároveň bojujú proti tomu, aby sa mladí ľudia dostávali k pravdivým informáciám a aktuálnym poznatkom o ľudskej sexualite. Vzťahová a sexuálna výchova je pritom potrebná ako prevencia násilia, obťažovania, šikany, tínedžerských tehotenstiev a ďalších negatívnych javov a nie sú to veci, ktoré by sa veriacich niektorých cirkví netýkali.

Už v súčasnosti sú teda zákony nastavené tak, že tí, čo v školách síria pravdivé informácie o týchto témach sú oproti tým, ktorí šíria bludy, v nevýhode. Po prijatí Vašečkovho zákona by sa situácia ešte viac zhoršila.

Nateraz sa zdá, že aspoň nový minister školstva nemá záujem zmeniť zákony podľa želania fundamentalistov. Tomáš Drucker (Hlas) si myslí, že ide o zbytočné vytváranie problémov, ktoré tu nie sú. „Stopercentne sa chcem venovať problémom školstva a menej sa mi chce reagovať na čokoľvek, čo nie je témou,“ hovorí Drucker.

Kategórie: Názory

Štítky: , , , , , , , , , ,