O nás – Ethos

Občianske združenie ETHOS zastupuje neveriacich a sekulárne zmýšľajúcich ľudí na Slovensku. Sme členom Európskej humanistickej federácie a asociatívnym členom medzinárodnej organizácie Humanists International. Na Slovensku pôsobíme už od roku 2013.

Cieľom združenia je:

 • budovanie a posilňovanie sekulárnej spoločnosti, ktorá sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu a je založená na svetonázorovej neutralite
 • presadzovanie rovnosti všetkých občanov bez ohľadu na ich svetonázor, náboženské, názorové, rasové, etnické, rodové, politické, sociálne, kultúrne alebo iné rozdiely a sexuálnu orientáciu
 • ochrana práv ateistov, agnostikov, skeptikov a iných racionálne a slobodomyseľne zmýšľajúcich ľudí
 • všestranné rozvíjanie osobnosti človeka podľa zásad sekulárnej etiky a podpora dialógu medzi nenábožensky a nábožensky založenými ľuďmi
 • podpora a prehlbovanie princípov tolerancie, demokracie, pluralizmu, vzájomného rešpektu, solidarity, udržateľného života a nenásilia
 • pestovanie úcty k humanistickým hodnotám človeka a environmentálnym hodnotám Zeme
 • presadzovanie racionálneho, vedeckého, skeptického prístupu pri riešení otázok spoločnosti

Tieto ciele sú tiež uvedené v stanovách združenia.

Čo je sekularizmus?

Sekularizmus je svetonázor požadujúci oddelenie spoločnosti a verejného života – najmä štátu – od cirkví. Inými slovami, politický priestor má byť neutrálny, ale rešpektujúci všetky náboženstvá. Opakom sekulárneho štátu je teokracia, ktorej poňatie vlády sa odvodzuje od údajnej božskej moci. Na Slovensku sekularisti presadzujú dodržiavanie ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorej sa štát neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Členstvo

Ak máte záujem o členstvo v občianskom združení ETHOS, môžete sa prihlásiť pomocou tejto prihlášky. Členský príspevok je 10,- eur za rok. Členmi ETHOSu môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov alebo právnické osoby, ktoré súhlasia s jeho cieľmi a chcú sa podieľať na jeho pôsobení.

Kontaktné údaje

 • Poštová adresa: ETHOS, Novackého 6, 841 04 Bratislava
 • Sídlo: ETHOS, Novackého 6, 841 04 Bratislava
 • E-mail: ethos@sekularisti.sk

Registračné údaje

 • ETHOS je občianske združenie zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 31.05.2013, záznam číslo VVS/1-900/90-41637.
 • IČO: 42323053
 • DIČ: 2023821569

Výročná správa

Kontaktujte nás

ethos@sekularisti.sk