Programové vyhlásenie vlády – práva žien a menšín znova v ohrození?

V predchádzajúcom článku sme hodnotili časť programového vyhlásenia vlády, ktoré je dostupné na stránke úradu vlády, o cirkvách a mimovládkach. Teraz sa pozrieme, čo sa v tomto dokumente píše o ľudskoprávnych témach.

Hneď na začiatku sa vláda prihlásila k zákazu manželstiev párov rovnakého pohlavia, ktorý Smer v roku 2014 presadil spolu s KDH do Ústavy SR:

Vláda si ctí a bude chrániť ustanovenie Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého je manželstvo jedinečným zväzkom muža a ženy. Rodinu považuje za základnú bunku spoločnosti. Manželstvo, rodičovstvo a rodina budú pod ochranou zákona.

Existujú dôvodné obavy, že vláda tým myslí iba jeden typ rodín – tie, ktoré vníma ako „tradičné“ či dokonca „kresťanské“. Klerikálni politici veľmi často používajú eufemizmus „ochrana rodiny“ pre akúkoľvek diskrimináciu LGBT ľudí. V ďalšom odstavci sa vláda snaží svoje stanovisko trochu zmierniť:

Vláda rešpektuje spolužitie osôb opačného pohlavia mimo inštitútu manželstva definovaného ústavou, ako aj spolužitie osôb rovnakého pohlavia a je pripravená riešiť praktické otázky súvisiace s ich životom v spoločnej domácnosti.

Zo zloženia súčasnej koalície je jasné, že registrované partnerstvá ani v tomto volebnom období schválené nebudú. Vzhľadom na nenávistnú rétoriku niektorých koaličných poslancov voči LGBT ľuďom je otázne, či vôbec dôjde aspoň k nejakému miernemu zlepšeniu v tejto oblasti alebo naopak k zhoršeniu.

V ohrození bude najmä právo na vzdelanie. Už krátko pred koncom volebného obdobia predložil poslanec Vašečka návrh, ktorý by obmedzoval nielen prístup k sexuálnej výchove, ale tiež ohrozoval zásadné fungovanie školstva a za ktorý hlasoval aj Smer. Bod vo volebnom programe Smeru ako aj v programovom vyhlásení vlády naznačuje, že podobný návrh pripravuje aj nová vláda:

Vláda uznáva, že hlavnou autoritou pre hodnotovú výchovu dieťaťa je rodič. Vláda zároveň vytvorí priestor na odbornú a spoločenskú dohodu o obsahu sexuálnej a vzťahovej výchovy vrátane výchovy k rodičovstvu, ako aj tém, ktoré nie sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu, ktorá bude rešpektovať hodnotové presvedčenie žiakov a ich rodičov.

Ďalšie dva odstavce sú venované interrupciám. Aj keď je nepravdepodobné, že vláda presadí priamy zákaz interrupcií, úplne bije do očí, ako opakovane nesprávne označuje embryá a plody za „deti“:

Slovenská republika je štát hlásiaci sa k ochrane života. Cieľom sociálnej politiky je poskytnúť ženám a matkám dostatočnú mieru podpory tak, aby pri rozhodovaní o živote detí v čase tehotenstva cítili plnú mieru spoločenskej podpory a rozumeli alternatívam možnej pomoci, vrátane možnosti anonymizovaného pôrodu a adopcie detí.

Vláda si ctí ustanovenie ústavy, podľa ktorého je ľudský život hodný ochrany už pred narodením. Vláda rovnako rešpektuje, že téma rozhodovania o živote dieťaťa v čase tehotenstva je spojená so širokou škálou rozdielnych názorov ovplyvňovaných mnohými faktormi. Vláda si neuplatní autoritu dávať príkazy podporiť alebo odmietnuť akýkoľvek druh legislatívy upravujúcej otázky spojené s rozhodovaním ženy o živote dieťaťa počas tehotenstva.

Nejde pritom len o citové vydieranie či neodborný názov. Pojem „dieťa“ sa v slovenských zákonoch používa iba pre narodené, reálne existujúce deti a rozšírenie tohto pojmu aj na embryá a plody by malo ďalekosiahle dôsledky. Embryo či plod v akomkoľvek vývojovom štádiu nie je z právneho hľadiska subjektom práv, dieťa však áno.

Okrem toho sa dá podľa doterajších skúseností predpokladať, že opoziční náboženskí fundamentalisti budú s témou sprísnenia interrupcií aj naďalej stále dookola otravovať každých šesť mesiacov.  

Celkovo teda v programovom vyhlásení ohľadom sekularizmu ani ľudských práv veľa pozitívneho nenájdeme. Skôr to vyzerá, že namiesto toho, aby sme sa ako krajina posunuli vpred, budeme musieť ďalšie štyri roky vynakladať všetku energiu na udržanie už aj tak zaostalého status quo v týchto otázkach.

Kategórie: Názory

Štítky: , , , , , ,