Ktoré strany majú v programe odluku cirkví od štátu?

V uplynulých dňoch sme tu hodnotili z pohľadu sekularizmu všetky politické strany, ktoré podľa prieskumov majú šancu dostať sa do parlamentu. Aj keď väčšina strán dosiahla v tomto ohľade veľmi nelichotivé výsledky, stále máme z čoho vyberať. Ukázalo sa, že sú tu aspoň dve jasne hodnotovo vyprofilované strany, ktoré nielen v tomto volebnom období mysleli aj na sekulárnych voličov – Progresívne Slovensko (PS) a Sloboda a solidarita (SaS). Zároveň sú to jediné strany, ktoré majú priamo vo volebnom programu odluku cirkví od štátu. Čo presne tam píšu?

Progresívne Slovensko

V časti volebného programu PS „Náboženská sloboda“ sa uvádza:

Budeme presadzovať nábožensky neutrálnu legislatívu. Zabezpečíme dôslednú náboženskú neutralitu pri príprave budúcej legislatívy tak, že pripravíme chartu (alebo uznesenie) NR SR, ktorá bude deklarovať zásady prípravy nábožensky neutrálnej legislatívy. Vyhodnotíme existujúce legislatívne predpisy upravujúce vzťah cirkvi a štátu (v súčasnosti ide o 28 zákonov, zmlúv a dohôd) z hľadiska dodržiavania princípu náboženskej neutrality štátu a navrhneme ich úpravu s cieľom dosiahnuť náboženskú neutralitu štátu. 

Budeme presadzovať nábožensky neutrálne vzdelávanie. Zabezpečíme dôslednú náboženskú neutralitu vzdelávania na verejných školách a vo verejných predškolských zariadeniach.  

Podporíme  rovnosť veriacich. Presadíme nediskriminačné podmienky pre registráciu náboženských združení, ktorú budú môcť získať skupiny veriacich s počtom najmenej 150 osôb. 

Presadíme finančné osamostatnenie cirkví. Zavedieme moderný spôsob financovania základného chodu cirkví a náboženských spoločností rešpektujúci ich slobodu a nezávislosť na štátnom príspevku tak, že navrhneme prechod z paušálneho príspevku štátu z kapitoly ministerstva kultúry na špecifický daňový režim, vďaka ktorému bude financovanie cirkví zabezpečované jej členmi a sympatizantami. Konečná podoba tohto daňového režimu bude výsledkom dialógu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami.   

Podporíme  vytvorenie nového rámca vzťahu štátu s cirkvami založeného na zrovnoprávnení cirkví a náboženských spoločností s ostatnými subjektami občianskej spoločnosti, pri súčasnom zachovaní podpory aktivít, ktoré konajú vo verejnom záujme. Výsledkom bude väčšia náboženská sloboda a posilní sa úloha cirkví a náboženských spoločností v pluralitnej spoločnosti.

Sloboda a solidarita

V časti volebného programu SaS „Osobné slobody“ sa uvádza:

1. Modifikácia Vatikánskych zmlúv

V roku 2001 bola prijatá tzv. Vatikánska zmluva s dvoma dodatkami – v 2003 o pastoračnej službe v armáde a v 2004 o katolíckej výchove. Najmä prijatie dvoch dodatkov prebehlo bez širšej verejnej diskusie. Prijatím týchto zmlúv sa Slovensko vzdalo nadštandardnej1 časti svojich práv oproti iným štátom, ktoré majú podobnú zmluvu so Svätou stolicou uzavretú. Vatikánske zmluvy sú tiež prekážkou pri utajovaní trestných činov duchovným.

Riešenie: Modifikujeme Vatikánske zmluvy tak, aby neumožňovali utajovanie trestných činov a aby cirkevné inštitúcie boli za všetkých okolností povinne súčinné pri ich šetrení.

2. Zmena financovania cirkví

Registrované cirkvi dostávajú každým rokom navýšené príspevky3 aj napriek faktu, že počet veriacich každoročne klesá. Medzi rokmi 2011 a 2021 klesol počet veriacich o 400 tisíc. Za rovnaké obdobie však stúpli príspevky cirkvám o 39 % a ďalej rástli, na rok 2023 sú príspevky cirkvám o 54 % vyššie, ako boli v roku 2011. Navyše rímskokatolícka cirkev sa systematicky nevymedzila voči extrémistickým vyhláseniam niektorých svojich kňazov, nevymedzuje sa striktne voči politikám, ktorých cieľom je zavedenie autokratických praktík a obmedzenie demokracie.

Riešenie: Namiesto súčasného financovania cirkví z verejných financií budú cirkvi financované z daňovej asignácie, ktorá sa výrazne zvýši. Namiesto súčasných 2 % z dane bude možné asignovať až 1 % zo základu dane. Cirkvám tak bude umožnené získať aj viac financií, ale priamo od občanov. Financovanie bude v súťaži s inými organizáciami, ktoré sú v súčasnosti financované z daňovej asignácie.

3. Jednoduchšia registrácia cirkví

Registrácia novej cirkvi je dnes natoľko sťažená, až sa stáva prakticky nemožnou. Na registráciu cirkvi je potrebné vyzbierať 50 tisíc osobne podpísaných čestných prehlásení. Tento počet by aktuálne splnili len štyri z 18tich registrovaných cirkví. Občania veriaci v neregistrované náboženské smery sa stávajú občanmi druhej kategórie. To sa týka veriacich v nové náboženské hnutia, ale prekvapujúco aj veriacich v niektoré svetové náboženstvá.

Riešenie: Zavedieme dvojstupňovú registráciu cirkví. Na prvý stupeň bude potrebných 100 podpisov veriacich. Cirkvi po prvom stupni registrácie by mali práva na zhromažďovanie sa s cieľom vyznávania viery, realizáciu sakrálnych stavieb, vykonávanie bohoslužieb (pohreby, krsty, …). O registráciu druhého stupňa sa bude môcť cirkev uchádzať po 3 rokoch od registrácie prvého stupňa a po splnení požiadavky na 20 tisíc členov. Po registrácii druhého stupňa by mohla cirkev zriaďovať účelové zariadenia, vlastné školy, vyučovať náboženstvo, mať vydavateľskú činnosť či zakladať kultúrne inštitúcie.

Ostatné strany

Väčšina ostatných strán vo svojich programoch odluku cirkví od štátu buď vôbec nespomína, alebo viac či menej podporuje cirkevnú agendu. K stranám, ktoré sa aspoň formálne hlásia k sekulárnemu štátu, ešte patria Demokrati, ktorí na svojej stránke „Politická vízia“ majú napísanú vetu:

Veríme, že Slovensko môže existovať len ako demokratický sekulárny štát rešpektujúci ľudské práva.

V samotnom programe ale sekulárny štát nespomínajú a ich výsledky hlasovania v parlamente ukázali, že nie všetci členovia strany sa touto zásadou skutočne riadia.

Samozrejme to, že nejaká strana má odluku v programe, ešte neznamená, že v prípade vstupu tejto strany do parlamentu k nej skutočne dôjde. Na každú zmenu zákona je potrebná väčšina hlasov poslancov parlamentu, takže o tom, či sekulárne strany budú mať možnosť túto tému presadiť, rozhodnú v prvom rade voliči. Program nám však ukazuje, ktoré strany sa tomuto cieľu aspoň hlásia.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , , ,