Cirkev proti rodovej rovnosti

Boj proti rodovej rovnosti je dlhodobo jednou z hlavných aktivít náboženských fundamentalistov v celej Európe, aj na Slovensku. Asi pred 10 rokmi sa tu s významnou podporou katolíckej cirkvi začalo šíriť množstvo konšpirácií a dezinformácií o tejto problematike.

Rod nie je pohlavie

Najprv si ujasnime, čo pojem „rod“ v tejto súvislosti vlastne znamená. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva k tomu uvádza nasledujúce:

Rod je sociálne utváraná kategória, vznikajúca v kontexte sociálnej, kultúrnej a ekonomickej štruktúry. Vymedzuje odlišné postavenie žien a mužov v sociálnych a mocenských vzťahoch, ktoré nie sú dôsledkom biologických a fyziologicko-anatomických odlišností. Rod je súborom rolí, spôsobov správania sa a návykov typicky spájaných s istým pohlavím. Pojem pohlavie je biologická danosť človeka, čiže skutočnosť, či je z anatomického hľadiska ženou alebo mužom a predstavuje súhrn podstatných biologických znakov, ktorými sa muži a ženy odlišujú. Pohlavie teda nemožno stotožniť s pojmom rod, sociálnou kategóriou, ku ktorej sa viažu určité predstavy spoločnosti o tom, čo je alebo nie je pre ženu, resp. pre muža typické, vhodné alebo správne.

Hocako kostrbato táto formálna definícia znie, vychádza z jemného rozdielu medzi anglickým sex (pohlavie) a gender (rod), ktorý spočíva v tom, že prvý pomenúva biologickú povahu a druhý sociálnu rolu. V slovenčine to môže niekomu pripadať divne, ale ide o bežný proces obohacovania jazyka, ktorým sme získali napríklad i základné pozdravy „Dobrý deň!“ a „Dovidenia!“, ktoré – tiež k nevôli cirkvi – vytlačili náboženské pozdravy „Pochválen!“ a „S pánom Bohom!“ Tento príklad uvádzame, aby sme pripomenuli, že jazyk sa vyvíja a to, čo bolo v jazyku divné pred dvesto rokmi, je dnes normálne a naopak.

Nejde teda o to, aby muži a ženy boli biologicky rovnakí, ale aby si boli rovní v sociálnom postavení. Rodová rovnosť znamená spravodlivé zaobchádzanie s ľudmi z hľadiska práv, výhod, povinností a možností. Vychádza z princípu, že všetci ľudia majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami. Termín rodová rovnosť (v angličtine gender equality) sa používa už veľa rokov, máme ho v legislatíve a v rôznych stratégiách, je v štandardnom slovníku Európskej únie a Rady Európy.

Náboženskí fundamentalisti a zástancovia iných autoritárskych ideológií však takúto rovnosť odmietajú. V podstate tvrdia, že muži a ženy sú navzájom príliš odlišní, než aby mohli mať rovnaké sociálne postavenie. Ženy stavajú do podriadenej pozície, spochybňujú ich práva, najmä tie reprodukčné, a ich úlohu vidia predovšetkým v starostlivosti o deti a domácnosť.

Dezinformačná kampaň

Odmietanie pojmu rod vnášala Svätá stolica do medzinárodného politického prostredia od 90. rokov 20. storočia, a to predovšetkým na konferenciách Organizácie Spojených národov (OSN). Aj na Slovensku sa cirkevní predstavitelia snažia z pojmu rod (gender) robiť strašiaka. Vznikli konšpirácie o „rodovej ideológii“ – o údajnom sprisahaní alebo koordinovanom útoku najmä zo Západu s cieľom zničiť tradičné hodnoty a tradičnú rodinu. V učebnici katolíckeho náboženstva rodovú rovnosť (okrem iného) dokonca označujú za „kultúru smrti“.

V roku 2013 jedna autorka týchto konšpirácií, nemecká katolícka fundamentalistka Gabriele Kuby (do svojej konverzie vo veku 55 rokov známa len príspevkami na portáloch extrémnej pravice) tu mala svoje turné s prednáškami pre rôzne kresťanské organizácie, pričom väčšinou bola pozvaná Konferenciou biskupov Slovenska a vítaná kresťanskými politikmi (vtedajší predseda KDH Figeľ, vtedajšia europoslankyňa za KDH Záborská). A to napriek tomu, že v Nemecku o jej názory na záchody v Kalifornii nik – vrátane katolíckej cirkvi – nestál.

Neskôr v tom pokračoval známy farár Kuffa, ktorý robil v kostoloch politickú kampaň proti Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách (tzv. Istanbulský dohovor). Zrejme tiež so súhlasom KBS, ktorá proti jeho politickým aktivitám zasiahla až vtedy, keď jej prerástol cez hlavu. V súvislosti s týmto dohovorom sa fundamentalistom darilo vo verejnom priestore šíriť také obrovské množstvo klamstiev a bludov, že nakoniec dosiahli svoje a v roku 2020 parlament dohovor odmietol.

Po parlamentných voľbách sa situácia ešte zhoršila, keď sa ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny stal Milan Krajiniak. Pod vedením tohto samozvaného „križiaka“ začalo ministerstvo spätne meniť stanoviská odborníkov a nútiť ich akceptovať pripomienky Konferencie biskupov Slovenska, ktorá sa snaží pojem rodovej rovnosti úplne vymazať zo slovníka. Štátne dotácie na podporu rodovej rovnosti (po novom na „podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí“, čo zásadne mení pôvodný význam) v roku 2020 aj v roku 2021 nerozdelili tým, ktorí sa skutočne usilujú o rodovú rovnosť, ale naopak prevažne cirkevným organizáciám, ktoré ju odmietajú.

Cirkev zasahuje do politiky

Biskupi sa aj naďalej miešajú do politiky a kedykoľvek sa objaví návrh zákona alebo iného oficiálneho dokumentu, ktorý obsahuje pojem rod resp. rodová rovnosť, požadujú jeho zmenu. Minule túto aktivitu biskupov kritizoval Inštitút ľudských práv, ktorý upozornil, že pripomienky Konferencie biskupov k rodovej rovnosti sú nezmyselné, neodborné a čisto ideologické. „Predstavitelia katolíckej cirkvi sa znova dožadujú, aby sa ich názory stali štátnou politikou. Iróniou je, že sa pri tom odvolávajú na Ústavu SR, ktorá začína slovami, že SR sa neviaže na nijaké náboženstvo. Rodová rovnosť sa ako pojem používa v odbornej komunikácii, ale aj legislatíve väčšiny vyspelých krajín sveta už desiatky rokov.“

Združenie Možnosť voľby tento týždeň informovalo, že medzi členskými organizáciami vo Výbore pre rodovú rovnosť, ktorý patrí pod ministerstvo práce, budú aj katolícke organizácie spojené s poslankyňou Záborskej, ktoré roky aktívne bojujú proti rodovej rovnosti a snažia sa obmedziť práva žien, najmä prístup k interrupciám. Ide presne o tie isté organizácie, ktorým ministerstvo rozdáva štedré dotácie. Je to podobná absurdnosť a výsmech občanom, ako vymenovanie Záborskej za splnomocnenkyňu vlády pre ochranu slobody vierovyznania, no žiaľ pre súčasnú vládu už typické.

Zakladateľ Fóra Európskeho parlamentu pre sexuálne a reprodukčné práva Neil Datta varuje, že na Slovensku je prítomná veľmi aktívna komunita proti rodovej rovnosti, ktorá je mimoriadne dobre globálne prepojená. Nie je preto prekvapivé, že Slovensko už teraz patrí v tejto oblasti ku krajinám s najhoršími výsledkami v rámci Európskej únie. Kým nám budú vládnuť náboženskí fundamentalisti, dá sa očakávať, že sa tento vývoj bude ešte zhoršovať.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , ,