Stanovisko k nálezu ÚS k referendu o ochrane rodiny

Občianske združenie Ethos so znepokojením prijalo správu o náleze Ústavného súdu k Referendu o ochrane rodiny. Napriek tomu, že rešpektujeme jeho rozhodnutie, chceme vyzvať prezidenta SR Andreja Kisku, aby referendum vedúce k popieraniu ľudských práv nevyhlásil. Radi by sme pripomenuli, že obdobné morálne a právne princípy, ktorými argumentuje Aliancia za rodinu pri obhajobe referendových otázok, boli hlavnou prekážkou pri rušení otroctva v 19. storočí. Upozorňujeme, že otroctvo ako vrcholne nehumánny spoločenský stav nachádzalo celé storočia svoju oporu práve v Biblii a bolo presadzované väčšinovým veriacim obyvateľstvom koloniálnej Európy či Ameriky. V demokratickej spoločnosti na takéto zaobchádzanie nemá väčšinové obyvateľstvo právo.

Predmetné referendum iniciované Alianciou za rodinu by bolo nehumánnym aktom demonštrácie sily z pozície náboženského fundamentalizmu. Obidve referendové otázky týkajúce sa párov rovnakého pohlavia sú v rozpore s modernými európskymi civilizačnými a sekularizačnými úsiliami. Slovensko je naopak vystavované pokusom o čo najväčšiu klerikalizáciu spoločnosti a vnášanie prvkov náboženského dogmatizmu do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Nemenej nešťastnou referendovou otázkou je aj tá, ktorá smeruje k možnosti detí nezúčastniť sa na vyučovaní sexuálneho správania či eutanázie. Táto otázka je natoľko všeobecná, že poskytuje celú škálu interpretácií, na základe ktorých môže dôjsť k ignorovaniu povinnej školskej dochádzky zo strany detí alebo ich rodičov, čo môže vniesť do procesu vyučovania chaos. Zároveň upozorňujeme, že všetci rodičia, ktorí majú problém s vyučovaním, ktoré zahŕňa alebo by zahŕňalo (podľa platnej školskej legislatívy a predpisov) primerané informácie o sexuálnom správaní a iných otázkach spojených s povahou života, majú možnosť prihlásiť svoje deti do cirkevných škôl. Samotná povaha referendovej otázky môže byť precedensom, podľa ktorého bude teoreticky možné ovplyvňovať obsah a pravdepodobne aj iné parametre vyučovania. Napríklad, môže byť vznesená výhrada k vyučovaniu biológie, lebo veriace obyvateľstvo môže mať problém s evolučnou teóriou alebo výhrada k vyučovaniu fyziky kvôli niektorým výkladom vzniku vesmíru a pod.

Z horeuvedených dôvodov považujeme vyhlásenie predmetného referenda za principiálne nesprávny akt, ktorým väčšina chce rozhodovať o právach menšiny. Takéto referendum nenesie žiadne pozitívne posolstvo a v ani jednom bode nijako nezlepšuje postavenie obyvateľstva a rodín na Slovensku. Žiadame pána prezidenta Kisku, aby nepodľahol tlaku náboženských skupín a nevyhlásil „Referendum o ochrane rodiny“ a zachoval tak sekulárny charakter nášho štátu, ktorý ma byť dôstojným domovom pre všetky obyvateľky a všetkých obyvateľov.

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , , , ,