Petícia za vekovo primeranú vzťahovú a sexuálnu výchovu

Školstvo je jednou z oblastí, do ktorých na Slovensku výrazne zasahujú cirkvi. Na jednej strane náboženskí fundamentalisti cítia potrebu poučovať mladých o údajnej škodlivosti homosexuality, antikoncepcie, interrupcií atď. a na druhej bojujú proti sexuálnej výchove na školách, aby sa mladí ľudia nedostávali k pravdivým informáciám a aktuálnym poznatkom o ľudskej sexualite.

Nedávno sa to opäť potvrdilo pri navrhovanej Stratégii globálneho vzdelávania, ktorú vypracoval odborný tím pod vedením Juraja Hipša a proti ktorej fundamentalisti hneď protestovali. Odmietajú, aby sa stratégia akokoľvek dotýkala predmetu náboženská výchova s odôvodnením, že tej najlepšie rozumie cirkev, ale zároveň nemajú žiadny problém prikazovať druhým, čo sa môže a nemôže učiť na iných predmetoch.

Náboženská ideológia zasiahla do reformy školstva

Aktuálna kurikulárna reforma vďaka práci odborníkov zahŕňa aj témy vzťahovej a sexuálnej výchovy. Slovensko tak má jedinečnú príležitosť zahrnúť do osnov vzdelávanie bezpečné a zdravé vzťahy vo fyzickom aj online svete. Vzhľadom na silný vplyv cirkví a na to, že minister školstva je bývalý predseda Združenia katolíckych škôl Slovenska, však nič nie je isté.

Podľa medializovaných informácií minister školstva už zasiahol do nových učebných osnov a zo sexuálnej a vzťahovej výchovy zmizol napríklad pojem antikoncepcia.

Takéto zásahy považujeme za neprijateľné. Školstvo v sekulárnom štáte by sa malo opierať o vedu, fakty a vzdelávanie založené na rešpekte pre všetkých, nie o doktríny jednej cirkvi. A keďže cirkevníci sú v tejto veci veľmi aktívni, nemôžeme byť ticho ani my.

Čo môžete urobiť?

Občianske združenie Intymyta (predtým Spoločnosť pre plánované rodičovstvo) spustilo dôležitú petíciu za vekovo primeranú vzťahovú a sexuálnu výchovu. Hlavné výhody takejto výchovy sú prevencia sexuálneho násilia vrátane kybernásilia, znižovanie počtu nežiaducich tehotenstiev a interrupcií u mladistvých, pokles pohlavne prenosných infekcií a budovanie rešpektu k rozmanitosti.

Prieskum verejnej mienky ukázal, že 86 % opýtaných si myslí, že vzťahová a sexuálna výchova primeraná veku by mala byť súčasťou výučby na základných a stredných školách. Mali by sme preto jasne dať najavo náš názor. Petíciu za vekovo primeranú vzťahovú a sexuálnu výchovu môžete podpísať tu.

Okrem toho tiež máte možnosť zapojiť sa do verejnej konzultácie návrhu zmien vzdelávacích kurikúl, ktorá prebieha od 6. februára do 20. februára 2023 na stránke vzdelavanie21.sk. Do verejnej konzultácie sa môžu zapojiť učiteľky a učitelia, odborníčky a odborníci, rodičia aj široká verejnosť.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , , , , ,