Odpovede strán na otázky Ethos: Koalícia PS a Spolu

Po výzve adresovanej stranám kandidujúcim do Národnej rady Slovenskej republiky postupne zverejňujeme ich odpovede na naše otázky. Ako druhá nám odpovedala koalícia PS a Spolu. Odpovede vypracovala gestorka PS/SPOLU pre kultúru, cirkev a národnostné menšiny Zora Jaurová a teológ a kandidát koalície Ondrej Prostredník.

Sekularizmus

Ako plánujete napĺňať sekulárnu podstatu Slovenskej republiky definovanej v prvom článku našej Ústavy?

Zabezpečením neutrality štátnych inštitúcií v náboženských otázkach. Štát musí chrániť právo na uplatnenie náboženskej slobody. Zároveň však musí chrániť aj právo občanov byť bez náboženského vyznania. Združovanie občanov za účelom uplatňovania náboženskej slobody nemôže viesť k zvýhodňovaniu občanov s náboženským vyznaním vo vzťahu k občanom bez náboženského vyznania ani k obmedzovaniu a zasahovaniu do ich práv a slobôd.

Podporujete odluku cirkví od štátu? Ak áno, aký typ odluky pri financovaní cirkví uprednostňujete (asignačný model, cirkevná daň, iné)?

Vzájomnú nezávislosť cirkví a štátu vnímame ako dôležitý predpoklad pre uplatňovanie slobody náboženského vyznania a zároveň schopnosti štátu chrániť právo občanov byť bez náboženského vyznania. Prepojenie štátu a cirkví formou financovania nepovažujeme za ideálny stav s ohľadom na tento dôležitý predpoklad. Navyše – súčasný stav je len prolongáciou legislatívy, ktorá vznikla počas komunizmu s cieľom kontrolovať cirkvi a ich slobodu. V prípade, že získame dostatočnú dôveru občanov vo voľbách, budeme s cirkvami a náboženskými spoločnosťami rokovať o spôsoboch, ktoré budú viesť k získaniu nezávislosti cirkví na financovaní štátom.

Súhlasíte so zrušením náboženskej výchovy na štátnych školách v prospech etickej alebo mediálnej výchovy?

Sme za to, aby bol súčasný model konfesionálneho vyučovania náboženstva na verejných školách v povinnej alternácii s etickou výchovou podrobený auditu, ktorý by otvoril diskusiu o spoločenskom prínose tohto modelu. Myslíme si, že verejným záujmom je, aby mladí ľudia boli vzdelaní aj v otázkach náboženstva a rozumeli vývoju a súčasným zásadám rôznych náboženských vyznaní v našej spoločnosti. Zároveň je dôležitým verejným záujmom, aby vzdelanie viedlo k vzájomnej tolerancii ľudí s rôznym náboženským vyznaním a ľudí bez náboženského vyznania. Je potrebné zodpovedne zistiť, či súčasný model slúži tomuto verejnému záujmu.

Súhlasíte s oficiálnou účasťou verejných činiteľov na cirkevných obradoch (napríklad oficiálna účasť prezidentky, premiéra alebo predsedu parlamentu, nie ich súkromné aktivity)?

Účasť verejných činiteľov na náboženských obradoch vnímame ako prejav úcty k náboženskej viere určitej skupiny občanov. Je však veľmi dôležité, aby svoju účasť na náboženských obradoch verejní činitelia nezneužívali na svoju politickú agendu. V tomto je veľmi dôležitý úsudok konkrétnych verejných činiteľov na aké podujatie a v akých konkrétnych spoločenských súvislostiach príjmu pozvanie.

Vzťah cirkví a štátu

Aké práva a povinnosti by mali mať cirkvi v demokratickom sekulárnom štáte?

Veriaci ľudia majú mať právo združovať sa na základe náboženského vyznania. Cirkvi a náboženské spoločnosti ako združenia veriacich majú požívať rovnaké práva a povinnosti ako ostatné záujmové združenia občanov.

Podporili by ste revíziu a prípadné odstúpenie od Vatikánskych zmlúv? Ste za ratifikáciu ostatných?

Sme za dosiahnutie náboženskej neutrality Slovenskej republiky. Tzv. Vatikánske zmluvy a s nimi súvisiace zmluvy SR s niektorými cirkvami a náboženskými spoločnosťami podrobíme skúmaniu, aby sme stanovili, do akej miery zasahujú do ústavného princípu, že Slovenská republika sa neviaže na žiadne náboženstvo.

Podporujete zrušenie štatútu cirkevných sviatkov ako štátnych sviatkov alebo dní pracovného pokoja? Ak áno, ktorých?

Sme za revíziu štátnych sviatkov vo všeobecnosti.

Podporili by ste zmenu zákona o registrácií cirkvi, ktorý v súčasnosti závažne limituje registráciu nových cirkví a ktorého podmienky (napríklad 50 000 členov) nespĺňa väčšina dnes registrovaných cirkví? Ak áno, akú?

Áno. Zákonná úprava poskytujúca cirkvám a náboženským spoločnostiam nemôže byť diskriminačná. Za ideálny považujeme model dvojstupňovej registrácie s nízkym prahom v prvom stupni a dlhším obdobím pre uchádzajúce sa subjekty, v ktorom môžu preukázať svoju finančnú a organizačnú nezávislosť.

Etické otázky

Ste za uzákonenie registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia? Ak nie, plánujete inak právne ošetriť vzťahy ľudí rovnakého pohlavia?

V našom volebnom programe je návrh na prijatie zákona o životných partnerstvách, ktorý reguluje práva a povinnosti osôb, ktoré nežijú v manželstve, no zákonom stanoveným spôsobom deklarujú vôľu žiť v životnom partnerstve.

Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého prerušenia tehotenstva? Ak nie, ako by ste ju chceli zmeniť?

Súčasnú platnú právnu úpravu ohľadom umelého prerušenia tehotenstva pokladáme za dobrú a nehodláme ju meniť.

Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého oplodnenia? Ak nie, ako by ste ju chceli zmeniť?

Súhlasíme s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého oplodnenia.

Súhlasili by ste s uzákonením možnosti využitia asistovanej samovraždy, v určitých predom jasne vymedzených prípadoch, napríklad v poslednom štádiu beznádejne smrteľnej choroby, ak pacient trpí veľkými bolesťami?

Myslíme si, že je potrebné v tejto otázke otvoriť širšiu spoločenskú diskusiu a to aj o riešení tejto, pre mnohých trpiacich ľudí naliehavej otázky právnou úpravou.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , , ,