Tlačová správa o založení OZ ETHOS

Máme naozaj všetci rovnaké práva?

31. mája 2013 bolo v Bratislave založené nezávislé občianske združenie ETHOS, so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa svojou činnosťou zameriava na  etiku, toleranciu, humanizmus, občianstvo a sekularizmus.

OZ ETHOS spolupracuje aj s viacerými medzinárodnými humanistickými organizáciami, napr. s EHF (European Humanist Federation) a vo výraznej miere sa zasadzuje o zníženie politického vplyvu a ekonomickej moci cirkví a náboženských organizácií v Európe, Slovensko nevynímajúc. Členovia OZ preto podporujú akcie, ktoré EHF organizuje, napr. Secular Europe Campaign (Kampaň za sekulárnu Európu).

Podľa slov predsedu ETHOSu Mgr. Ivana Hamráčka  je hlavným cieľom tohto dobrovoľného OZ ,,budovanie a posilňovanie sekulárnej spoločnosti, ktorá sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu a zároveň je založená na svetonázorovej neutralite.“

Okrem toho ETHOS presadzuje aj ďalšie myšlienky:

  • rovnosť všetkých občanov bez ohľadu na ich svetonázor, náboženské, názorové, rasové, etnické, rodové, politické, sociálne, kultúrne alebo iné rozdiely a sexuálnu orientáciu,
  • ochranu práv ateistov, agnostikov, skeptikov a iných racionálne a slobodomyseľne zmýšľajúcich ľudí,
  • všestranné rozvíjanie osobnosti človeka podľa zásad sekulárnej etiky a podporu dialógu medzi nenábožensky a nábožensky založenými ľuďmi,
  • podporu a prehlbovanie princípov tolerancie, demokracie, pluralizmu, vzájomného rešpektu, solidarity, udržateľného života a nenásilia,
  • pestovanie úcty k humanistickým hodnotám človeka a environmentálnym hodnotám Zeme,
  • presadzovanie racionálneho, vedeckého, skeptického prístupu pri riešení otázok spoločnosti.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , , , ,