Stanovisko k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Vážený pán minister,

Konferencia biskupov Slovenska Vám podľa portálu Pravda.sk zaslala list, požadujúci zásadné zmeny v Celoštátnej stratégií ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. V liste požadujú, aby sa zo stratégie kompletne odstránila časť týkajúca sa komunity LGBTI. Svoju požiadavku odôvodňujú nasledovným spôsobom:

„Domnievame sa, že predložený návrh je nevyvážený a ideologicky zaťažený, nakoľko vo viacerých formuláciách textu nachádzame spochybňovanie tradičnej rodiny a manželstva a odsúdenie mravného úsudku, podľa ktorého sú homosexuálne aktivity nesprávne. Zdá sa, že takýto návrh je v rozpore s programovým vyhlásením vlády a zároveň odsúdením mravnej doktríny kresťanských cirkví,“

Ochrana práv komunity LGBTI nemôže spôsobiť nevyváženosť a ideologickú zaťaženosť tejto stratégie. Naopak sa domnievame, že ideologickú zaťaženosť by spôsobilo práve odstránenie tejto časti, najmä ak dôvodom pre takýto krok má byť „spochybňovanie tradičnej rodiny a manželstva a odsúdenie mravného úsudku, podľa ktorého sú homosexuálne aktivity nesprávne”, ktoré vychádza z katolíckej ideológie a nejde o všeobecne uznávaný mravný kódex, čo v nasledujúcej vete aj sami potvrdzujú: „(homosexualita) je … odsúdením mravnej doktríny kresťanských cirkví.”

Dovoľujeme si pripomenúť, že podľa Čl. 1/1 Ústavy Slovenskej republiky „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ Keďže podľa Ústavy Slovenskej republiky sa Slovenská republika neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu, štát by mal mať povinnosť zachovávať práva všetkých menšín a rozhodne by nemal svoj právny rámec stavať na „doktríne kresťanských cirkví”.

Ďalej Konferencia biskupov Slovenska požaduje doplnenie tejto stratégie o „štyri oblasti, ktoré zatiaľ nie sú upravené v žiadnom samostatnom dokumente: právo na život nenarodených detí, právo na výhradu svedomia, rodičovské práva, náboženská sloboda a sloboda slova“. Podľa Čl. 24/1 Ústavy Slovenskej republiky „Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.“ Čo jasne zaručuje náboženskú slobodu a slobodu svedomia.

Právo na život nenarodených detí je taktiež zaručené, a to od 12. týždňa tehotenstva. Ochrana práv nenarodeného dieťaťa je komplikovaná téma a mala by byť založená na reálnych poznatkoch o vývojových fázach plodu a nie na kresťanskej doktríne. Práve takéto rozhodnutie by spôsobilo presne to, čomu sa podľa ich vlastných slov Konferencia biskupov Slovenska snaží zabrániť, a to nevyváženosť a ideologickú zaťaženosť.

Vyzývame Vás preto, aby ste nepodľahli tlaku Konferencie biskupov Slovenska, čím by ste v podstate poprel Ústavu Slovenskej republiky, ktorá si zakladá na ochrane práv všetkých skupín obyvateľstva a dištancovaní sa od ideológií.

Ivan Hamráček

predseda OZ ETHOS

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , , ,