Oxfordská deklarácia slobody myšlienok a slova

Delegáti na Svetovom kongrese humanistov 10. augusta súhlasili a Valné zhromaždenie IHEU 11. augusta schválilo Oxfordskú deklaráciu slobody myšlienok a slova. Navrhnutá a doplnená po pripomienkach od delegátov výborom Svetového humanistického kongresu bola Oxfordská deklarácia schválená v nasledujúcom znení:

Oxfordská deklarácia slobody myšlienok a slova

Svetový kongres humanistov 2014 v Oxforde 8. až 10. augusta 2014 prijal nasledovnú deklaráciu slobody myšlienok a slova:

V celom svete počas všetkých čias sa sloboda myšlienok a slova ukázala ako najzákladnejšia podmienka ľudskej prosperity, napriek tomu každá generácia musí čeliť novým nástrahám voči týmto základným slobodám. S týmto vedomím zachovávame:

  1. Právo na slobodu myšlienok a viery je rovnaké pre všetkých. Ľudské právo uvedené v Článku 18 Univerzálnej deklarácie ľudských práv a zapracované v rôznych dokumentoch je a malo by byť stále, nedeliteľné právo ochraňujúce dôstojnosť a slobodu všetkých ľudí chránením práva na ich osobnú vieru, nech je hocijaká, náboženská alebo nenáboženská. Ako hovorí Článok 7 Deklarácie: “Všetci sú si rovní pred zákonom a majú právo bez akejkoľvek diskriminácie na rovnakú ochranu pred zákonom.”
  2. Nikto nikde by nemal byť nikdy nútený veriť alebo neveriť. Sloboda myšlienok implikuje právo rozvíjať, mať, skúmať a prejavovať našu vieru bez donucovania a vyjadrovať naše myšlienky a svetonázory či už náboženské alebo nenáboženské bez strachu z vynucovania. To zahŕňa právo meniť naše pohľady alebo odmietnuť našu predchádzajúcu vieru alebo vieru nám predtým pripisovanú. Tlak podriadiť sa ideológiám štátu alebo doktrínam náboženstva je tyrania. Zákon ktorý predpisuje alebo kriminalizuje vieru je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou a musí byť zrušený. Každý občan každého štátu má právo požadovať odstránenie takýchto zákonov a všetky štáty by mali podporovať tieto požiadavky, ktoré požadujú sociálnu a personálnu slobodu, nech sú kdekoľvek.
  3. Právo na slobodu slova je celosvetové. Ľudské práva vyjadrené v Článku 19 Univerzálnej deklarácie ľudských práv zahrňujú právo vyhľadávať a prijímať informácie a myšlienky cez akékoľvek médium, bez hraníc. Žiadny obmedzujúci nacionalizmus alebo štátna neistota by nemali zabraňovať ľudskej komunite v prístupe k novým technológiám, masovým médiám, sociálnym médiám a osobný prístup k tranzitným sieťam. Štáty by mali investovať dostatočné zdroje aby umožnili ich občanom zúčastňovať sa na globálnej konverzácií.
  4. Neexistuje právo byť urazený alebo právo nepočuť opozičný názor. Rešpekt voči ľudským slobodám a vieram neimplikuje žiadnu povinnosť rešpektovať takéto viery. Vyjadrenie opozície voči akejkoľvek viere, zahŕňajúcej formu satiry, zosmiešnenia alebo zavrhnutia vo všetkých médiách a formách je dôležité pre kritický diskurz a akékoľvek obmedzenie voči takémuto vyjadrovaniu musí byť v súlade s článkom 29 Univerzálnej deklarácie ľudských práv, najmä ochrany práva a slobody iných. Najlepšia reakcia na vyjadrenie názoru s ktorým nesúhlasíme je odpoveď naň. Násilie a cenzúra nie sú nikdy legitímnymi odpoveďami. Všetky zákony, ktoré kriminalizujú jazyk na základe “rúhania” alebo urážky viery a hodnôt zamedzujú ľudskej slobode a mali by byť zrušené.
  5. Štáty nesmú obmedzovať slobodu myšlienok a slova aby ochránili vládu pred kritikou. Štáty ktoré kriminalizujú kritiku vládnych politík alebo predstaviteľov ako zradcovské alebo protištátne, alebo ako hrozbu voči bezpečnosti, nie sú “silné vlády” bojujúce za záujmy verejnosti, ale cenzori uplatňujúci tyraniu v ich vlastných záujmoch. Štáty by mali zabezpečovať v ich zákonoch a vzdelávacích systémoch a celkovo v bežnom živote slobodu myšlienok a slova a ich aktívne presadzovanie a podporovanie na úžitok všetkých členov spoločnosti.
  6. Sloboda viery je absolútna ale sloboda konať na základe tejto viery nie je.  Ako zodpovední členovia komunity akceptujeme že naša sloboda konať musí byť niekedy obmedzená vtedy, a iba vtedy, ak naše činy by podkopávali práva a slobody ostatných. Sloboda viery nemôže legitimizovať rušenie princípov nediskriminácie a rovnosti pred zákonom. Táto rovnováha môže byť ťažko dosiahnuteľná ale so zreteľom na slobodu a ľudskú dôstojnosť veríme, že zákonodarcovia a sudcovia ich dokážu presadiť.

Presadzujeme princípy demokracie, ľudských práva  vlády zákona aby sme poskytli najpevnejšie základy pre rozvoj otvorených spoločností kde sloboda myšlienok a slova bude ochraňovaná a podporovaná.

Zaväzujeme sa v našej práci dodržiavať a presadzovať existujúce práva myšlienok a slova v medzinárodnom rámci ľudských práv a odporovať národným a medzinárodným obmedzeniam práva jednotlivcov myslieť za seba slobodne a otvorene vyjadrovať svoje názory bez strachu.

Apelujeme každú z našich členských organizácií a humanistov celostvetovo aby podporovali tieto hodnoty v ich vlastných životoch, aby podporovali v ich komunitách väčšie porozumenie slobody myšlienok a slova pre všetkých, aby apelovali na ich vlády aby podporovali tieto hodnoty a aby sa pripojili k humanistom a ostatným celosvetovo brániť a propagovať ich na osoh celého ľudstva.

Zdroj: http://iheu.org/oxford-declaration-on-freedom-of-thought-and-expression/

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , , ,