Otázky pre kandidátov na prezidenta

11.02.2014 sme sa obrátili na kandidátov na prezidenta s prosbou o zodpovedanie niekoľkých otázok súvisiacich s našou agendou. Dosiaľ zodpovedali len niektorí, tu sú ich odpovede.


Ján Čarnogurský
(odpovedal 11.02.2014)

carnogursky

1. Čo pre Vás znamená sekularizmus?
Riešenie spoločenských problémov na základe ideológie odvodzujúcej sa od svetských vecí s vylúčením náboženstva. Presnejšiu definíciu možno nájsť v niektorom zo slovníkov.

2. Aké je podľa Vás miesto cirkví a náboženských spoločností v demokratickom štáte a jeho politickom živote?
Sú strážcami morálky a existujú na základe želania občanov.

3. Ste za odluku cirkvi od štátu? Ak áno, aký typ odluky pri financovaní cirkví uprednostňujete (asignačný model, cirkevná daň)?
Áno, ak sa na tom dohodnú štát a všetky registrované cirkvi. Pri rozhodovaní netreba zabúdať ani na historickú skúsenosť, že niet historického príkladu v dejinách, kedy by sa zachovala morálka bez existencie cirkví. Bez zachovania morálky za zase nezachová spoločnosť, ani štát. O modeli financovania som sa nezamýšľal.

4. Podporili by ste revíziu platných vatikánskych zmlúv? Ste za ratifikáciu ostatných?
Nie. Podporil by som ratifikáciu zmluvy o výhrade svedomia, pretože rozširuje ľudské práva. Pokiaľ viem, text ostatných ešte nie je dohodnutý.

5. Súhlasili by ste s obmedzením povinnej náboženskej výchovy na štátnych školách v prospech etickej a občianskej výchovy?
Neviem o povinnej náboženskej výchove. Rodičia detí majú možnosť voliť medzi náboženstvom a etikou. Tento model považujem za vyhovujúci. Občianska výchova má inú náplň.

6. Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého prerušenia tehotenstva, alebo ste za jeho obmedzenie? Ak áno, do akej miery?
Nazdávam sa, že by bolo vhodné novelizovať zákon o umelom prerušení tehotenstva, vychádzať z medzinárodných skúseností a širokej spoločenskej diskusie.

7. Ste za uzákonenie registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia?
Nie.

8. Súhlasili by ste s uzákonením možnosti využitia eutanázie, v určitých predom jasne vymedzených prípadoch, napríklad v poslednom štádiu beznádejne smrteľnej choroby, ak pacient trpí veľkými bolesťami?
Nie.

9. Prezidenti majú zaužívané na začiatku roka pozývať na rozhovor predstaviteľov cirkví. Budete ako prezident pozývať aj predstaviteľa organizácie zastupujúcu občanov bez vierovyznania? Na Slovensku je to druhá najväčšia svetonázorová skupina občanov, hneď po rímokatolíkoch.
Nie spolu so zástupcami cirkví. Ak požiadajú o prijatie a budú mať väčší počet členov, áno.

Jozef Behýl (odpovedal 11.02.2014)

behýlNa otázku Katolíckych novín, ktorá znela podobne ako vaša otázka v súvislosti s odlukou cirkvi od štátu, som jednoznačne odpovedal, že ako prezident SR oslovím všetky cirkvi a organizácie, v ktorých sú združení občania s vierovyznaním a bez vyznania. Vaše občianske združenie podrobnejšie nepoznám, ale spolupracujem s občianskym združením Prometeus, ktoré je členom mojej občianskej platformy OZ Občiansky parlament. Určite vám je známy pán Roman Hradecký, ktorý v rôznych televíznych diskusných reláciách viackrát obhajoval občanov a občianske združenia združujúce občanov bez vyznania. Jedným z hlavných nastavených problémov bola otázka diskriminácie (podľa slov pána Hradeckého) občanov bez vyznania, hlavne pokiaľ ide o finančnú podporu cirkvi zo štátneho rozpočtu. Vo všetkých svojich vyjadreniach, ktoré sa týkajú odluky cirkvi od štátu, zverejňujem svoj jednoznačný názor: Spýtam sa cirkevných predstaviteľov, veriacich aj ľudí bez vyznania, aký majú na to názor. Čo rozhodne väčšina, to budem presadzovať.

Reakcia PHDr. Hradeckého, predsedu Spoločnosti Prometheus: Pán Jozef Behýľ funguje aj ako predseda Stálej konferencie tretieho sektora, kde bola a je členom aj Spoločnosť Promethues od jej vzniku. Členom konferencie je aj OZ Občiansky parlament, možno preto pán Behyľ uvádza že SP je členom Občianskeho parlamentu, avšak v skutočnosti nemáme žiadnu zmluvu o spolupráci s Občianskym parlamentom. Osobne pána Behýľa poznám, mal som s ním viaceré rozhovory, isté obdobie som dokonca vykonával aj funkciu podpredsedu Stálej konferencie tretieho sektora. Názory pána Behýľa nám sú blízke, ale OZ Občiansky parlament vnímam ako politický projekt, kde sa nechcem angažovať osobne ani prostredníctvom SP.

 

Milan Melník (odpovedal 11.02.2014)

melnik1. Čo pre Vás znamená sekularizmus?
Sekularizmus je svetonázor alebo ideológia, zameraný/á na spoločnosť ako takú a verejný život ako taký a ignorujúci náboženstvo, prípadne aj požadujúci striktné oddelenie spoločnosti a verejného života – najmä štátu – od cirkvi. Prijatie konkrétneho svetonázoru považujem za prejav slobodnej vôle každého jednotlivca. Ignorovanie náboženstva však považujem za prejav ignorancie voči realite. Náboženstvo je tu a má silnú podporu množstva ľudí. Konkrétne kresťanské náboženstvo formovalo dušu slovenského človeka okolo tisíc rokov, čo proti tomu znamená sekularizmus? Nič. Aj keď je sekularizmus a jeho extrémny prejav humanrightizmus akýmsi „ateistickým náboženstvom“ nemôže sa porovnávať so skutočným náboženstvom.

2. Aké je podľa Vás miesto cirkví a náboženských spoločností v demokratickom štáte a jeho politickom živote?
Cirkvi sú súčasťou spoločnosti, jej zrkadlom i učiteľkami. Cirkvi preto musia byť v spoločnosti aktívne aj dnes. A práve dnes je potrebné, aby okrem starostlivosti o svoj vnútorný duchovný rozvoj stáli cirkvi, najmä Cirkev katolícka aj na čele ľudových hnutí povstávajúcich na obranu a vôbec záchranu prirodzených, tradičných rodinných a kresťanských hodnôt, ktoré vyplývajú z Evanjelia. V našom súčasnom materializmom presiaknutom svete, kde vládne hmota, konzum a peniaze, budem podporovať každé hnutie vrátane všetkých tých cirkví, ktoré sa venujú duchovnej očiste človeka, kultivácii jeho ducha a kultivácii vzťahov medzi ľuďmi. Myslím si že každá cirkev má tu nezastupiteľné miesto.

3. Ste za odluku cirkvi od štátu? Ak áno, aký typ odluky pri financovaní cirkví uprednostňujete (asignačný model, cirkevná daň)?
Áno, ale len po veľmi zrelom uvážení všetkých možných nástrah takéhoto kroku. Neviem koľko štát ročne od daňových poplatníkov prerozdeľuje na cirkvi, avšak na druhej strane prispievame 2% z dane aj na iné občianske organizácie a združenia, ktoré veľa krát pochybne prispevajú k budovaniu ľudských hodnôt. Kultivovanie duchovného zdravia občana cirkvami má pre národ nesmierny význam. Veď pozrime si pochod za rodinu organizovaný cirkvami v Košiciach, ktorý výrazne prispel k mobilizácii ľudí v boji proti zákonom likvidujúcich normálnu bežnú rodinu, ktoré pripravuje do parlamentu súčasná vláda. Museli to stiahnuť i keď naši niektorí zástupcovia v europarlamente, ktorých sme si zvolili, hlasovali za správu LUNACEK, /špeciálne právva LGBT, homoloby/ bez toho aby sa niečo doma občanov pýtali.

4. Podporili by ste revíziu platných vatikánskych zmlúv? Ste za ratifikáciu ostatných?
Pacta sunt servanda. Pokiaľ uzavretá zmluva/dohoda niektorej zo strán nevyhovuje, tak ju možno zmeniť so súhlasom druhej strany. Neviem však o tom, že by platné vatikánske zmluvy chcela niektorá zo zmluvných strán revidovať.

5. Súhlasili by ste s obmedzením povinnej náboženskej výchovy na štátnych školách v prospech etickej a občianskej výchovy?
Nemyslím si, že by bolo potrebné obmedzovať povinnú náboženskú výchovu – tá nikomu neškodí. Treba sa zamylieť nad občianskou a etickou výchovou o ktorej si myslím, že tu je čo doháňať.

6. Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého prerušenia tehotenstva, alebo ste za jeho obmedzenie? Ak áno, do akej miery?
Potraty nepodporujem. Tu sa totiž nejedná o prerušenie tehotenstva, ale o zrušenie tehotenstva. To len niekto tak nazval aby nebola zrejmá podstata. Slováci ako národ vymierajú. Mali by sme sa tešiť z každého novopočatého, aj novonarodeného dieťaťa, tak ako sa ľudstvo, a aj každý živý tvor, teší na svoje potomstvo, odkedy svet existuje.

7. Ste za uzákonenie registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia?
Nie, v žiadnom prípade. Považujem to za extrémizmus najhrubšieho zrna, ktorý je financovaný zo zahraničia. Deje sa to pod heslom, „Čím bude viacej homosexuálnych manželstiev, tým lepšie. Som veriaci kresťan a súčasné ťaženie proti normálne žijúcej väčšinovej rodine považujem za čosi, čo je proti Bohu proti prírode, aj proti nám ako národu. A poviem aj to, že liberálne, homo-lesbické Spojené štáty Európske, nápadne kopírujúce pomery v pohanskom starom Ríme, nesmú sa stať budúcnosťou Slovenska. Trend likvidácie pojmu a formy Bohom danej inštitúcie manželstva a rodiny – trend, ktorého som svedkom – by nás nemal zastrašiť a zahnať do kúta. Práve naopak, musí sa stať mobilizujúcim prvkom pri národnom, duchovnom a mravnom uvedomení si vlastnej
indentity, ktorá v nás vyrástla z dedičstva viery a odkazu sv. Cyrila a Metoda. Vnímam to ako cieľavedomí rozvrat tisícročia kultivovaného vedomia Slovákov, ktorý sa začína rozvratom vedomia mladých ľud u nás.

8. Súhlasili by ste s uzákonením možnosti využitia eutanázie, v určitých predom jasne vymedzených prípadoch, napríklad v poslednom štádiu beznádejne smrteľnej choroby, ak pacient trpí veľkými bolesťami?
Nie. To ako pacient trpí a či trpí veľkými bolesťami sa objektívne zistiť nedá. Lekár nevie vstúpiť do vedomia pacienta. Tak, ako by sme nemali regulovať pôrodnosť, nemali by sme regulovať ani úmrtnosť. Život vzniká a zaniká mimo našej vôle a to by sme mali rešpektovať. Dalo by sa to zneužívať a nám neprislúcha rozhodovať o tom, kedy môžeme ukončiť život človeka, či už pred narodením, alebo po narodení.

9. Prezidenti majú zaužívané na začiatku roka pozývať na rozhovor predstaviteľov cirkví. Budete ako prezident pozývať aj predstaviteľa organizácie zastupujúcu občanov bez vierovyznania? Na Slovensku je to druhá najväčšia svetonázorová skupina občanov, hneď po rímokatolíkoch.
Rímski katolíci, tak ako členovia iných cirkví, majú svoju oficiálnu reprezentáciu, rešpektovanú v celej EÚ, ktorej je Slovensko členom. Na čele rímskokatolíckej
reprezentácie stojí Svätý otec, ktorý sídli v suverénnom štáte Vatikán, s ktorým má Slovensko aj oficiálne diplomatické styky. Nič také v prípade občanov bez vierovyznania neexistuje. Takže neporovnávajte neporovnateľné.

Radoslav Procházka (odpovedal 14.02.2014)

prochazkaSľúbil že odpovede zašle. Do 13.03.2014 napriek urgencii odpovede nezaslal.

 

 

 

Róbert Fico (odpovedal 18.02.2014)

fico

Kandidát poďakoval za záujem, no rozhodol sa ankety nezúčastniť.

 

 

 

Stanislav Martinčko (odpovedal 19.02.2014)

martincko

1. Čo pre Vás znamená sekularizmus?
Cirkev a štát by mali fungovať tak aby si navzájom nezavadzali, ale si vychádzali v ústrety.

2. Aké je podľa Vás miesto cirkví a náboženských spoločností v demokratickom štáte a jeho politickom živote?
Cirkev a náboženské spoločnosti by v politickom systéme mali byť nápomocní tam, kde ich učí viera. Pomáhať chudobným, núdznym a chorým.

3. Ste za odluku cirkvi od štátu? Ak áno, aký typ odluky pri financovaní cirkví uprednostňujete (asignačný model, cirkevná daň)?
Som za odluku cirkvi a štátu. Cirkev by mala byť postupne sebestačná a na svoju činnosť zarábať tak ako hocikto iný, majetok na to má určite dostatočný.

4. Podporili by ste revíziu platných vatikánskych zmlúv? Ste za ratifikáciu ostatných?
Zmluva je zmluva a tá by sa mala dodržiavať, ďalšie ostatné zmluvy by sa mali zavádzať podľa potrieb spoločnosti.

5. Súhlasili by ste s obmedzením povinnej náboženskej výchovy na štátnych školách v prospech etickej a občianskej výchovy?
Som za náboženskú výchovu v školách.

6. Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého prerušenia tehotenstva, alebo ste za jeho obmedzenie? Ak áno, do akej miery?
Zložitá otázka, na ktorú nemám jednoznačnú odpoveď, lebo ako sa zdá, že ani neexistuje. Som proti interupciam, ale nie proti každej.

7. Ste za uzákonenie registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia?
Som za uzákonenie registrovaných partnerstiev.

8. Súhlasili by ste s uzákonením možnosti využitia eutanázie, v určitých predom jasne vymedzených prípadoch, napríklad v poslednom štádiu beznádejne smrteľnej choroby, ak pacient trpí veľkými bolesťami?
Žiadny zákon ma neoprávňuje rozhodovať o živote iného človeka.

9. Prezidenti majú zaužívané na začiatku roka pozývať na rozhovor predstaviteľov cirkví. Budete ako prezident pozývať aj predstaviteľa organizácie zastupujúcu občanov bez vierovyznania? Na Slovensku je to druhá najväčšia svetonázorová skupina občanov, hneď po rímokatolíkoch.
Ak je prezident pre všetkých občanov, tak pri podobných príležitostiach by ma vôbec nezaujímalo, kto je, alebo nie je s náboženského prostredia.

Gyula Bárdos (odpovedal 24.02.2014)

bardos1. Čo pre Vás znamená sekularizmus?
Je to súhrn svetských záležitostí, ktoré stoja oproti cirkvi.

2. Aké je podľa Vás miesto cirkví a náboženských spoločností v demokratickom štáte a jeho politickom živote?
Podľa môjho názoru majú cirkvi dôležitú úlohu v spoločnosti, popri svojom skutočnom poslaní predovšetkým v oblasti morálky.

3. Ste za odluku cirkvi od štátu? Ak áno, aký typ odluky pri financovaní cirkví uprednostňujete (asignačný model, cirkevná daň)?
Táto otázka ešte nie je dostatočne prediskutovaná, preto nie je jednoduché povedať jednoznačné áno alebo nie. V tejto chvíli nikto nevie povedať, aké by mala odluka praktické dôsledky.

4. Podporili by ste revíziu platných vatikánskych zmlúv? Ste za ratifikáciu ostatných?
Namiesto násilných riešení uprednostňujem dialóg a konsenzus. Samozrejme, konsenzus nemôže stáť proti žiadnej skupine.

5. Súhlasili by ste s obmedzením povinnej náboženskej výchovy na štátnych školách v prospech etickej a občianskej výchovy?
Nie. Ale som toho názoru, že aj etická a občianska výchova má mať dostatočný priestor vo výuke, nie však na úkor náboženskej výchovy.

6. Súhlasíte s aktuálne platnou právnou úpravou ohľadom umelého prerušenia tehotenstva, alebo ste za jeho obmedzenie? Ak áno, do akej miery?
Namiesto právnej úpravy je dôležitejšia väčšia osveta. Som zástancom ochrany života.

7. Ste za uzákonenie registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia?
Nie. Dodávam však, že som za riešenie pragmatických otázok partnerstva osôb rovnakého pohlavia.

8. Súhlasili by ste s uzákonením možnosti využitia eutanázie, v určitých predom jasne vymedzených prípadoch, napríklad v poslednom štádiu beznádejne smrteľnej choroby, ak pacient trpí veľkými bolesťami?
V zásade som proti eutanázii. Som ale otvorený k začatiu dialógu o konkrétnych otázkach a špecifických prípadoch.

9. Prezidenti majú zaužívané na začiatku roka pozývať na rozhovor predstaviteľov cirkví. Budete ako prezident pozývať aj predstaviteľa organizácie zastupujúcu občanov bez vierovyznania? Na Slovensku je to druhá najväčšia svetonázorová skupina občanov, hneď po rímokatolíkoch.
Áno. Viackrát som vyhlásil, že ak by som dostal dôveru občanov vo voľbách, mienim byť prezidentom všetkých, bez ohľadu na národnosť, na politickú príslušnosť, ale aj bez ohľadu na vierovyznanie. A chápem tým aj občanov bez vierovyznania.

Milan Kňažko (odpovedal 18.02.2014)

kňažkoSľúbil že odpovede zašle. Do 13.03.2014 napriek urgencii odpovede nezaslal.

 

 

 

Kandidáti Viliam Fischer, Pavol Hrušovský, Ján Jurišta, Andrej Kiska, Helena Mezenská a Jozef Šimko dosiaľ na naše otázky nereagovali ani po niekoľkých urgenciách. Takmer všetci však odpovedali na otázky položené Katolíckymi novinami.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , ,