Odpovede pre Postoj.sk k Sčítaniu obyvateľov

Portál Postoj.sk nás oslovil k svojmu článku o Sčítaní obyvateľstva. Pre úplnosť a transparentnosť zverejňujeme všetky otázky Postoja a odpovede nášho predsedu k článku.

Postoj: Ako vnímate cieľ Sčítania obyvateľstva?

Metod Rybár: Cieľ vnímame tak, ako je definovaný v štatúte sčítania (Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní). Cieľom teda je, aby štát získal podrobnejšie informácie o súčasnej štruktúre spoločnosti.

Považujete za korektné, aby pri označovaní údajov pri sčítaní bol pre ľudí motiváciou iný dôvod než uvedenie objektívneho stavu, povedzme pre dôvody, ktoré môžu zo sčítania sekundárne vyplynúť?

Ľudia by mali ideálne samozrejme vyplniť objektívny stav. Otázka o náboženskom vyznaní sa napríklad týka vzťahu k cirkvi („Náboženské vyznanie je vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu.“). Preto, ak človek aktívne neparticipuje na fungovaní alebo živote niektorej z registrovaných cirkví, prípadne nesúhlasí s fungovaním danej cirkvi, myslíme si, že by sa k cirkvi hlásiť nemal, ale mal by označiť “bez vyznania” prípadne “iné” a takto vyjadriť svoj vzťah k cirkvi a náboženstvu. Práve vtedy, ak by sa ľudia hlásili k cirkvi aj keď k nej skutočný vzťah nemajú alebo jej kroky nepodporujú, nezistil by sa objektívny stav.

Tvrdíte, že cirkvi si budú “stále viac a viac nárokovať na neprimerané financovanie ich organizácií z daní nás všetkých, ktoré by mohli byť použité napríklad na zdravotníctvo, školstvo, dôchodky a pod.” Kritici Vašej kampane však poukazujú na skutočnosť, že cirkvi prevádzkujú mnohé sociálne, zdravotnícke či edukačné zariadenia. Nevnímate vo svojom tvrdení rozpor?

Všetky spomenuté služby nie sú financované z priameho príspevku od štátu cirkvám. Tento príspevok bol do roku 2019 určený čisto na platy duchovných. Po novom ho cirkvi môžu využívať aj na iné aktivity, avšak napríklad RKC tvrdí, že im nestačí ani len na platy duchovných. Iné zariadenia a služby, ktoré cirkvi prevádzkujú, sú teda financované inak. V školstve napríklad funguje normatív na žiaka.

Nevidíme problém v tom, ak sa cirkvi uchádzajú o financovanie od štátu pre konkrétne služby alebo ak sa uchádzajú transparentne o granty. Problém vidíme v tom, že registrované cirkvi majú momentálne zákonom garantovaný príjem na čokoľvek, bez toho, aby štát k tomu niečo mohol povedať. Zatiaľ čo pri akomkoľvek inom financovaní od štátu musia organizácie dokladovať, že napĺňajú jeho ciele (vzdelávanie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti atp.) cirkvi dostávajú peniaze cez priamu dotáciu “len tak”. Majú teda privilegované postavenie, aké nemá žiadna iná neštátna organizácia financovaná štátom.

Pre Webnoviny ste sa vyjadrili, že cieľom Vašej kampane je dosiahnuť aspoň 10 percentný pokles ľudí hlásiacich sa k registrovaným cirkvám, čím by došlo k zmene výšky príspevku od štátu. Je podľa Vás práve sčítanie obyvateľstva vhodný nástroj na dosiahnutie takejto alebo podobnej zmeny? 

Je to podľa nás legitímny nástroj v rámci súčasne nastavených zákonov o sčítaní a o financovaní cirkví. Myslíme si, že ľudia, ktorí svoju vieru a vyznanie berú vážne, neoznačia “Bez vyznania” len kvôli našej kampani, avšak naša kampaň im môže pomôcť správne sa prihlásiť alebo neprihlásiť k registrovanej cirkvi alebo k viere cez Iné, na základe ich vzťahu k tej ktorej cirkvi.

Pre ľudí, ktorí sú neveriaci a k cirkvi sa hlásili len zo “zotrvačnosti” môže naša kampaň pomôcť túto otázku vyplniť omnoho objektívnejšie, ako keby pokračovali v označovaní príslušnosti k cirkvi, ku ktorej už žiaden vzťah nemajú.

Väčšina kampaní v súvislosti so sčítaním je nastavená pozitívne v zmysle, aby sa ľudia k niečomu prihlásili. Vaša, naopak, vedie k neprihláseniu sa. Považujete to za správne? Považovali by ste za férovú kampaň, ak by povedzme niektoré mesto na východe Slovenska vyzývalo ľudí, aby sa neprihlasovali k Bratislave, kde žijú, ale radšej k tomu, kde vyrastali, prípadne majú trvalý pobyt?

Naša kampaň je pozitívna, vyzýva ľudí, aby sa prihlásili k tomu, že sú bez vyznania, ak sú napríklad neveriaci, alebo k svojmu náboženstvu namiesto cirkvi, ak k niektorej cirkvi nemajú vzťah. Chápeme, že cirkvi toto môžu vnímať ako negatívnu kampaň, v skutočnosti však chceme prispieť k tomu, aby ľudia vyjadrili svoj skutočný postoj k cirkvi, na čo sa aj sčítanie pýta.

Nepovažujeme porovnanie s miestom pobytu za fér. Veľa ľudí na Slovensku žije na viacerých miestach, resp. dočasne žije v mieste trvalého bydliska a dočasne niekde inde. V samotnom zákone o sčítaní sú preto aj jasne definované čo jednotlivé otázky znamenajú

a) miesto trvalého pobytu je miesto stáleho bydliska obyvateľa na území Slovenskej republiky, na ktorom je prihlásený podľa osobitného predpisu,1)
b) miesto súčasného pobytu je skutočné bydlisko obyvateľa, na ktorom nemusí byť prihlásený na trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo tolerovaný pobyt, a mesiac a rok, odkedy sa v ňom obyvateľ zdržiava

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/44/20200320#prilohy

Podobne je veľmi špecificky definované čo znamená otázka o vyznaní

v) náboženské vyznanie je vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/44/20200320#prilohy

Opakujem teda znova, že zatiaľ čo pri pobyte objektívne človek odpovie, ak pravdivo napíše kde býva oficiálne alebo kde sa dlhodobo zdržiava, pri otázke o vyznaní objektívne odpovie vtedy, ak vyjadrí pravdivo svoj vzťah k cirkvi alebo náboženstvu, nie ak vyplní svoju konfesionálnu príslušnosť vytvorenú napríklad krstom v mladosti.

Sčítanie nezisťuje, koľko ľudí bolo pokrstených, ako sa snažia naznačiť biskupi, ale zisťuje koľko ľudí sa chce aktívne hlásiť k tej ktorej cirkvi. Vo vzťahu k vašim predchádzajúcim otázkam by ste sa preto mohli napríklad KBS spýtať, či nepovažujú za nešťastné svoje vyjadrenia o tom, aby sa pokrstení ľudia, ktorí nemajú vzťah k cirkvi, k nej aj tak prihlásili, teda vyzývajú ľudí “aby pri označovaní údajov pri sčítaní bol pre ľudí motiváciou iný dôvod než uvedenie objektívneho stavu”.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , , ,