Nespravodlivé delenie financií medzi cirkvi – prečo označiť v Sčítaní „Bez vyznania“

To, že aj neveriaci sa skladajú zo svojich daní na chod cirkví, nie je jediný problém s ich financovaním.

Financovanie cirkvi je pomerne zložito nastavené, a preto by sme radi objasnili, ako to je s peniazmi pre cirkvi podľa počtu veriacich, keďže to nie je veľa ľuďom úplne jasné.

Ako sa delia peniaze cirkvám

Pre cirkvi sa suma 47 647 623 Eur rozdelí podľa tabuľky v Prílohe č. 2 Zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností.

Z tejto sumy teda Katolícka cirkev dostane VŽDY 65,463 Percenta alebo 31 191 337 Eur (pokiaľ sa nezmení zákon alebo dramaticky neklesne počet veriacich).

Iba navýšenie tohto príspevku (o infláciu a podľa zmeny počtu veriacich) sa rozdelí medzi cirkvi podľa počtu veriacich.

“(2) Príspevok štátu sa poskytne takto:

a) suma vo výške súčtu príspevkov štátu poskytnutých v roku 2019 podľa prílohy č. 2 sa rozdelí medzi jednotlivé cirkvi, ktorým bol poskytnutý príspevok štátu v roku 2019, na základe pomeru poskytnutého príspevku štátu v roku 2019 podľa prílohy č. 2,

b) suma príspevku štátu podľa § 4 po odpočítaní sumy príspevku štátu podľa písmena a) sa rozdelí medzi jednotlivé cirkvi, ktoré požiadali o príspevok štátu, pomerne podľa počtu ich veriacich.”

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-370

V roku 2020 bola celková suma pre cirkvi 51 697 671 eur, v 2021 to má byť 51 976 838 eur.

Čo môže zmeniť Sčítanie

Podľa výsledkov tohtoročného sčítania sa teda medzi cirkvi pomerovo rozdelia podľa reálneho počtu veriacich “iba” 4 milióny Eur. To znamená, že ak by napríklad v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 klesol podiel katolíkov na 20 percent a stúpol počet evanjelikov na 40 percent a celkovo sa počet veriacich nezmenil o viac ako 10 percent

  • Katolícka cirkev by dostala 31 191 337 Eur + ~800 000 Eur (20 percent z rozdielu)
  • Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku by dostala 4 858 489 Eur + ~1 600 000 Eur (40 percent z rozdielu)

A to napriek tomu, že by sme mali viac evanjelikov ako katolíkov. Toto v žiadnom prípade nie je spravodlivé a zákon treba zmeniť.

V Sčítaní môžeme priamo ako občania znížiť celkový objem peňazí pre cirkvi, ak počet veriacich hlásiacich sa k registrovaným cirkvám klesne aspoň o 10 percent.

Ak počet všetkých veriacich registrovaných cirkví klesne o 10 alebo viac percent, celkový balík peňazí rozdeľovaný pre cirkvi bude znížený o percento poklesu veriacich deleno tri.

Prakticky teda, ak by bol príspevok v roku 2020 50 miliónov eur a v Sčítaní by bol pokles veriacich napríklad 20 percent, príspevok by sa znížil o 20/3 ~ 6.7 percenta.

To by znamenalo, že cirkvám by šlo o 3 350 000 eur menej. Už pri 10 percentnom poklese by to bolo takmer 1.7 milióna. Paradoxne, ak by sa nikto k cirkvám neprihlásil a pokles by bol 100 percent, cirkvi by stále dostali len o tretinu menej peňazí, teda 33 miliónov eur.

(2) Ak počet veriacich cirkví, ktorým sa poskytuje príspevok štátu, klesne alebo vzrastie o viac ako 10 % v porovnaní s posledným zisťovaním, príspevok štátu na nasledujúci rok podľa podmienok uvedených v odseku 1 ministerstvo kultúry zníži alebo zvýši o jednu tretinu percentuálneho poklesu počtu veriacich alebo nárastu počtu veriacich.”

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-370

Katolícka cirkev môže dostávať najviac peňazí aj bez veriacich

Avšak, ak by aj klesol počet veriacich o napríklad 20 percent, celkový príspevok by sa znížil “len” o približne 3,5 milióna Eur a Katolícka cirkev by stále dostala minimálne 31 191 337 Eur a prišla by len o časť podielu z navýšenia.

Aby sa naozaj znížil objem peňazí pre Katolícku cirkev, reálne by musel klesnúť počet všetkých veriacich registrovaných cirkví (aj nekatolíkov) o aspoň 36 percent. Toto nie je správne nastavený zákon a len betónuje finančné dotácie pre jednu inštitúciu, konkrétne Katolícku cirkev.

V Sčítaní bude každá odpoveď dôležitá

Napriek tomu je Sčítanie jediný spôsob ako vyslať našim zástupcom signál, že cirkvi financovať z našich daní nechceme, ako aj vyplýva zo všetkých prieskumov na túto otázku, a zároveň priamo môžeme limitovať nárast ich financovania.

Čo teda môžete spraviť ak nesúhlasíte s financovaním cirkví zo štátneho rozpočtu? V Sčítaní obyvateľov

  • označte „Bez vyznania“, ak sa k cirkvám alebo viere hlásiť nechcete alebo
  • označte „iné“ a vyplňte neregistrovanú cirkev / vieru, ak sa k nejakej chcete prihlásiť.

Kategórie: Články

Štítky: , , ,