Medzinárodné humanistické hnutie

Tento rok oslávila medzinárodná organizácia Humanists International, ktorá na celom svete presadzuje sekularizmus a ľudské práva, 70 rokov od svojho vzniku. Bola založená v Amsterdame v roku 1952 a je zastrešujúcou organizáciou zloženou z viac ako 160 sekulárnych, humanistických a ateistických organizácií z viac ako 80 krajín. Jej predsedom je Andrew Copson. ETHOS je asociatívnym členom Humanists International.

Oficiálnym symbolom sekulárneho humanizmu je „Happy Human“, ktorý má Humanists International v logu a používa ho aj veľa členských organizácií po celom svete.

Kampane o ľudských právach

Humanists International vedie globálne kampane o otázkach ľudských práv s osobitným dôrazom na obranu slobody myslenia a prejavu a práv ľudí bez vierovyznania, ktorí sú zraniteľnou menšinou v mnohých častiach sveta. Organizácia sídli v Londýne, no okrem iných medzinárodných inštitúcií je zastúpená aj v Rade OSN pre ľudské práva v Ženeve, Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov v New Yorku a Rade Európy v Štrasburgu. Jej advokačná činnosť sa zameriava na formovanie diskusií o otázkach spojených s humanizmom, právami ľudí bez náboženstva a presadzovaním humanistických postojov k sociálnym otázkam.

Humanists International je obzvlášť aktívna v boji proti zákonom o „rúhaní“ a odpadlíctve. Jej každoročná Správa o slobode myslenia hodnotí jednotlivé krajiny sveta podľa zaobchádzania s ľuďmi bez vyznania a ich dodržiavania slobody myslenia a prejavu. V spolupráci so svojimi členskými organizáciami tiež pomáha koordinovať podporu pre tých, ktorí utekajú zo štátov, ktoré prenasledujú ľudí bez vierovyznania. Presadzuje humanistický prístup k rôznym spoločenským otázkam, prispieva k bioetickým diskusiám a argumentuje v prospech sexuálneho a reprodukčného zdravia, práv LGBT, práv detí a práv žien a odmieta otroctvo a diskrimináciu, napríklad na základe kastového systému (ktorý je rozšírený hlavne v Indii).

Dôležité dokumenty

Okrem svojej advokačnej činnosti funguje Humanists International tiež ako demokratický orgán globálneho humanistického hnutia. Každý rok má valné zhromaždenie a spravidla každé tri roky Svetový humanistický kongres. Pracuje na šírení humanizmu, slobodného myslenia a hodnôt osvietenstva po celom svete tým, že podporuje aktivistov pri vytváraní efektívnych organizácií v ich domovských krajinách.

V roku 2002 valné zhromaždenie jednomyseľne prijalo Amsterdamskú deklaráciu, ktorá je považovaná za oficiálne definujúce vyhlásenie svetového humanizmu. Tento rok bola na valnom zhromaždení v Glasgowe schválená aktualizovaná Deklarácie moderného humanizmu.

Medzitým boli prijaté rôzne ďalšie deklarácie na tému sekularizmu, mieru, slobody prejavu, ale napríklad aj ochrany klímy.

Európska humanistická federácia

V našej časti sveta donedávna tiež fungovala Európska humanistická federácia, ktorá zastrešovala viac ako 60 humanistických a sekulárnych organizácií z 25 európskych krajín. EHF bola založená v Prahe v júli 1991, sídlila v Bruseli a jej predsedom bol Michael Bauer. Jej advokačné činnosti sa zameriavali hlavne na Európsky parlament, Európsku komisiu a ďalšie orgány pridružené k Európskej únii a Rade Európy s cieľom presadzovať humanistickú víziu Európy.

Išlo o najväčšiu zastrešujúcu organizáciu humanistických združení v Európe, ktorá presadzovala sekulárnu Európu, obhajovala rovnaké zaobchádzanie s každým bez ohľadu na náboženstvo alebo vieru a bojovala proti náboženskému fundamentalizmu a cirkevným privilégiám na úrovni Európskej únie. EHF tiež úzko spolupracovala s Humanists International, s ktorou mala spoločných členov.

EHF presadzovala sekulárny štát a vystupovala proti lobovaniu náboženských organizácií v európskych inštitúciách. Cieľom EHF bolo:

– dosiahnuť odluku náboženstiev od štátu v celej Európe,

– obhajovať slobodu náboženského vyznania a viery, ktoré zahŕňa právo neveriť a právo zmeniť svoje presvedčenie,

– obhajovať slobodu myslenia a prejavu, čo znamená odpor voči zákonom zakazujúcim „rúhanie“,

– vystupovať proti diskriminácii z akýchkoľvek dôvodov (etnický alebo národnostný pôvod, náboženstvo a viera, zdravotné postihnutie, vek, pohlavie, sexuálna orientácia atď.),

– podporovať sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien, keď sú ohrozené.

18.12.2022 bola EHF zrušená.

Kategórie: Články

Štítky: , , , , , , , ,