Konferencia biskupov je členom Ústrednej komisie pre sčítanie obyvateľov (aktualizované)

Na základe tlačovej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky sme sa dozvedeli, že popri štátnych a verejných inštitúciách je členom Ústrednej komisie pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov aj Konferencia biskupov Slovenska (KBS).

Keďže je KBS ako jediná zastupuje konkrétnu cirkev a náboženstvo a nezapadá nám logicky do zoznamu ostatných inštitúcii ako ministerstvá, univerzity alebo odborné úrady, ktoré sú členmi komisie, rozhodli sme sa Štatistického úradu spýtať na dôvody účasti KBS v komisii a jej prípadné úlohy.

Email v nasledovnom znení bol zaslaný na sodb2021@statistics.sk 17. januára:

Dobrý deň,

na základe Vašej správy (http://sodb2021.statistics.sk/sk/news24.html) sme si všimli, ze členmi Ústrednej komisie pre sčítanie obyvateľstva je aj Konferencia biskupov Slovenska.

Vzhľadom k ostatným inštitúciám a organizáciám zastúpených v komisii, ktoré zväčša tvoria štátne a verejne inštitúcie, by sme sa radi informovali ako sa zostavovala Ústredná komisia a akú úlohu bude zohrávať KBS pri sčítaní obyvateľstva.

Ďakujem Vám za odpoveď v mene OZ Ethos a jeho členov.

Keďže sme doteraz nedostali odpoveď, rozhodli sme sa naše otázky zverejniť s nádejou, že Štatistický úrad ich zodpovie.

Aktualizácia 19.2.2020

Na naše otázky sme obdržali od Štatistického úradu odpoveď v znení

Štatistický úrad SR oslovil na účel plnenia úloh Ústrednej komisie pre sčítanie predovšetkým subjekty, ktoré sú zo zákona jej členmi (ústredné orgány štátnej správy) alebo sa nimi môžu stať (združenia obcí, odborníci z oblasti výskumu a vývoja). V Ústrednej komisii pre sčítanie sú tak zastúpení experti štatistického úradu, správcovia administratívnych zdrojov údajov, ústredné orgány štátnej správy, združenia obcí a ďalší odborníci. Okrem toho Štatistický úrad SR oslovil ďalšie subjekty z verejnej sféry, ktoré chce prizývať podľa potreby na rokovania orgánu z dôvodov relevantných pre sčítanie, ktoré disponujú znalosťami o niektorých zisťovaných premenných, pričom tieto subjekty môžu vyslať na rokovanie svojich odborníkov. Takýto druh účasti, nie členstva, má napríklad Konferencia biskupov Slovenska.

Následne sme poukázali na potencionálny konflikt zo zákonom

(3) Členov ústrednej komisie vymenúva predseda úradu tak, aby v nej boli okrem zástupcov úradu zastúpení aj správcovia administratívnych zdrojov, ústredné orgány štátnej správy podľa § 20 ods. 2, obce alebo ich združenia a odborníci z oblasti výskumu a vývoja.

§ 28 Zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a poukázali na to, že v zákone zároveň nie sú definovane žiadne stupne členstva ani účasti v komisii mimo oficiálneho zastúpenia. Chceli sme preto zistiť, ktorú zo v zákone oficiálne definovaných účastníkov v komisii má KBS. Členmi totiž môžu byť len

  • správcovia administratívnych zdrojov
  • ústredné orgány štátnej správy podľa § 20 ods. 2
  • obce alebo ich združenia
  • odborníci z oblasti výskumu a vývoja

Následne bola informácia o členstve Konferencie biskupov Slovenska stiahnutá z webu Sčítania a bolo nám potvrdené, že KBS členom komisie nebude.

Podľa § 28 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizáciu Ústrednej komisie pre sčítanie upravuje štatút ústrednej komisie. V spomínanom štatúte sa uvádza, že v prípade potreby môže predseda Ústrednej komisie pre sčítanie na zasadnutie prizvať aj ďalšie osoby, ktoré disponujú znalosťami o niektorých zisťovaných premenných.

Takýto druh účasti, nie členstva, mal na zasadnutí  zástupca Konferencia biskupov Slovenska.

Štatistický úrad

Predpokladáme, že bez nášho upozornenia by mohla KBS figurovať v Ústrednej komisii a sme radi, že po ňom Štatistický úrad takémuto stavu predišiel.

Napriek tomu nás znepokojuje účasť KBS na zasadnutiach Ústrednej komisie, pretože na našu otázku aké ďalšie subjekty z verejnej sféry, ktoré chce prizývať podľa potreby na rokovania orgánu, prizvané boli, sme odpoveď neobdržali a teda nie je jasné, či KBS nemá takto privilegované postavenie.

Kategórie: Aktivity

Štítky: , ,