Je teológia vedou?

Najjednoduchšia odpoveď na otázku zmienenú v nadpise je, že teológia vedou nie je. Je len štúdiom základných princípov náboženstva a štúdiom jeho „svätých“ spisov. Aj keď síce má niečo spoločné s normálnymi vedeckými štúdiami histórie. To je pravdou, dokonca aj v modernej teológii dokážu použiť metodológiu a terminológiu ktorá je vypožičaná zo sveta skutočnej vedy.

Najväčším rozdielom medzi teológiou a vedou je, že niektoré zo základných tvrdení kresťanskej teológie, ako úloha náboženstva ako zdroja morálny alebo pozícia Biblie ako božského zjavenia, musia byť prijaté ako nehybné a nemenné základné premise. Je jednoducho nemožné myslieť si, že teológ môže pracovať v oficiálnej funkcii, ak by odmietol Bibliu a tvrdil, že skutočným zdrojom múdrosti je Korán.

V skutočnej vede nemôžu byť také nehybné a nemenné základné predpoklady. Vo vede je nutné testovať a tiež zriecť sa všetkých tvrdení ktoré sa vyslovili, ak je to potrebné. Samozrejme, existujú vedecké štúdiá náboženstiev. Avšak nie sú vedené v teologických odboroch. Sú vedené na oddelenom poli náboženských štúdií, ktoré nie sú prepojené so žiadnou náboženskou ideológiou.

„Je to veda a jedine veda sama, ktorá nám dala poznanie a dala nám ho, naviac, vo fascinujúcich, ohromujúcich a vzájomne súvisiacich detailoch.“ Uvádza Richard Dawkins vo svojej kritike porovnávajúc výsledky vedeckej činnosti voči výsledkom teologických štúdií. Pokračuje:

„Kedy teológia vyslovila niečo, čo je dokázateľne pravdivé a nie je to očividné? Nikdy som nepočul jedného z nich povedať niečo čo by malo i len malý úžitok, nič čo by nebolo buď otrepano-zrejmé, alebo vyslovene nepravdivé. Ak by všetky výdobytky vedy zajtra zmizli, neboli by doktori, ale šarlatáni, žiadna doprava rýchlejšia než kone, žiadne počítače, tlačené knihy, žiadna agrikultúra okrem samostatného obživy jednotlivcov. Ak by zajtra zmizli všetky výdobytky teológov, všimol by si vôbec niekto najmenšie zmeny? Ešte aj tie negatívne výsledky vedeckej činnosti, bomby či sonarom navádzané člny fungujú! Úspechy teológov nerobia nič, neovplyvňujú nič, neznamenajú nič. Čo môže niekoho hnať myslieť si, že „teológia“ je vôbec predmet?“

V skutočných vedeckých štúdiách náboženstiev môže byť aj Biblia skúmaná ako historický dokument, ktorý osvetľuje svet v ktorom žili jej pisatelia, ich túžby a očakávania. Na druhej strane, v ostrom kontraste s náboženskými štúdiami, sa teológia iba snaží nájsť pasujúce otázky k odpovediam, ktoré sú už dávno známe. V priamom protiklade k tomu, ako pracuje veda.

Robert Green Ingersoll sa v podobnom duchu ironicky vyjadril na adresu teológie:
„Stará dáma, ktorá tvrdí, že diabol musí existovať, pretože ako inak by mohol niekto namaľovať obrazy ktoré vyzerajú úplne ako on, argumentuje rovnako ako trénovaný teológ – ako doktor božstva.“

Vedecké skúmanie náboženstiev využíva vedecké metódy pre štúdium všetkých náboženstiev. Študuje tiež Kresťanstvo, ale Kresťanská teológia hľadá nové potvrdenia pre udržanie náboženskej ideológie a súčasne pripravuje pracovníkov pre náboženské organizácie.

Ak by kresťanstvo v minulosti zaniklo, je celkom isté, že by dnes teológia na našich univerzitách študovaná nebola. Avšak vedecké skúmanie náboženstiev by pokračovalo ako dnes.

Na druhej strane, ak by nastala Marxistická svetová revolúcia, mali by sme na univerzitách vedecké štúdie Marxistických dogiem. Toto pole skúmania by bolo veľmi podobné modernej teológii, aj keď dnes vieme, že Marxizmus nie je veda, ale ideológia. Samozrejme, ľudia študujú a učia sa mnoho vecí na poli teológie, a aj im to môže pripadať celkom vedecké.

PZ Myers vo svojom blogu poznamenáva: „Ak vám chýba schopnosť racionálne, empiricky hodnotiť tvrdenia o pravde voči dôkazom reálneho sveta, ako môžete tvrdiť, že katolicizmus, alebo scientológia, mormonizmus, islam, luteranizmus či Čierni Hebreji majú viac pravdy než ktokoľvek iný?“

No základný dôvod existencie teológie je vždy ideologický, nie vedecký. Nemáme inú vedeckú disciplínu, ktorá by bola určená na štúdium a celkovo podporu nejakej jednej formy ideológie, ktorou je v tomto prípade náboženstvo.

Teológia sa zrodila z potreby pripravovať nových pracovníkov náboženských organizácií, ktorí by nasledovali Kresťanskú náboženskú ideológiu. Tento fakt sa nemení faktom, že teológia si osvojila mnoho vedeckých metód. Jej ideologická podstata sa nezmenila, pretože tieto vedecké metódy nepoužíva v objektívnej forme v akej ich užíva veda.

Nesporne jestvuje mnoho skutočne vedeckých štúdií, ktoré sú uskutočnené v teologických ústavoch všade po svete, o to viac že aj náboženské organizácie chcú reálne a spoľahlivé informácie o tom, aký vplyv má ich činnosť a ako sa svet okolo nich vyvíja.

No v hĺbke celý teologický odbor existuje len aby slúžil jednej náboženskej ideológii a jej potrebám. A preto teológia nie je skutočná veda.

Kategórie: Názory

Štítky: , , , , ,