Financovanie cirkevných kultúrnych pamiatok

Cirkevné kultúrny pamiatky sa často používajú ako argument, prečo finančná odluka cirkví od štátu údajne nie je možná. Málokto pritom vie, že štát údržbu týchto pamiatok výrazne finančne podporuje už dnes, pričom tieto prostriedky vôbec nie sú súčasťou balíka, o ktorom je pri finančnej odluke reč.

Pamiatky vo vlastníctve cirkví

Na Slovensku sa zachovalo mnoho historickej architektúry, avšak nie každý dom či objekt je zákonom chránený ako národná kultúrna pamiatka. Dlhodobo máme registrovaných zhruba 10 000 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, pričom tieto stavby pozostávajú zo zhruba 17 000 pamiatkových objektov (častí stavieb v areáli apod.). Okrem toho máme evidovaných zhruba 15 000 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú tvorené vyše 32 000 pamiatkovými predmetmi.

Ak hovoríme o nehnuteľných národných kultúrnych pamiatkach, potom ich súčasťou sú sakrálne stavby – kostoly, chrámy, kaplnky, modlitebne a pod. Niektoré už neslúžia náboženským účelom, ale ako múzeá či galérie a sú najčastejšie v majetku obce. Zvyšok, ktorý tvorí približne 26% z celkového počtu národných kultúrnych pamiatok, sú stavby vo vlastníctve rôznych cirkví, spravované ich farnosťami, zbormi a podobne.

Vlastnícka forma nehnuteľností NhNKP (pamiatkové objekty) v roku 2021:

Vlastník / správcaPočet objektovPodiel v %
Štát16299,34%
Samospráva obcí480027,53%
Cirkvi450725,85%
Právnické osoby12947,42%
Fyzické osoby476827,34%
Iné vlastnícke formy (nadácie, združenia)4402,52%
SPOLU17438100,00%
zdroj: Pamiatkový úrad SR

Financovanie obnovy pamiatok

Všetky národné kultúrne pamiatky sa štát snaží podľa možností slovenskej ekonomiky a politických rozhodnutí chrániť a podporovať ich obnovu a zachovanie. Vlastníci či správcovia pamiatok predkladajú každý rok žiadosti o dotácie cez grantový program Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“. Možné sú samozrejme aj iné zdroje – cez ďalšie grantové programy či nadácie rôznych spoločností, venovať sa budeme ale najmä grantovému programu ministerstva, pretože je priamo napojený na štátny rozpočet.

Po posúdení komisiou sú vlastníkom prideľované dotácie. Zvyčajne je to len istá časť z požadovanej sumy, keďže žiadosti prekračujú možnosti dotácií, a každý rok je mnoho žiadostí zamietnutých. Niektoré zlyhajú aj vo fáze realizácie, pretože vlastník či správca sa musí spolupodieľať na financovaní, čo niekedy nedokáže. Obraz o tom, ktorí vlastníci (obce, fyzické a právnické osoby, cirkvi) a v akej výške dostali zazmluvnené dotácie (a teda zaslané financie), poskytne najlepšie verejne prístupný Centrálny register zmlúv.

Údaje sme filtrovali pre obdobie január až december 2022, rezort Ministerstvo kultúry a vyberali sme výlučne sumy, ktoré boli uvedené ako dotácie v tomto časovom období pre registrované cirkvi. Ako celkovú sumu sme použili údaj Ministerstva kultúry z tlačovej správy pre toto obdobie – teda 12 000 000 eur. Žiaľ, ministerstvo nie je schopné na stránke štatistiky dotácií uviesť celkovú sumu a dokonca ani sumy, ktoré pridelilo jednotlivým podporeným žiadostiam v roku 2021.

 Vlastník / správcaDotácie MK SR 2021Podiel dotácie v %
Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike4 038 400 €33,65%
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku87 500 €0,73%
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku686 900 €5,72%
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku72 000 €0,60%
Zväz židovských náboženských obci na Slovensku10 000 €0,08%
Ostatní7 105 200 €59,21%
SPOLU12 000 000 €100,00%

Čo z toho vyplýva?

Je mylný názor, že kultúrne pamiatky financujú výlučne samy cirkvi z vlastných zdrojov, že je im nedostupná akákoľvek forma podpory zo strany štátu a ostatní obyvatelia, teda aj ateisti, agnostici či veriaci iných cirkví žiadnym spôsobom nepomáhajú pri zachovaní sakrálnych stavieb. Naopak – prakticky všetci pracujúci sa podieľajú nemalou mierou na obnove a zachovaní pamiatok, ich reštaurovaní či výskume, na projektových dokumentáciách a mnohých ďalších finančne náročných prácach. Mnohí obyvatelia Slovenska, bez ohľadu na ich vyznanie, sú obdivovatelia, dobrovoľníci či špecialisti v ochrane pamiatok a prispievajú do zbierkových aktivít na obnovu, ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva – aj toho vo vlastníctve cirkví.

V roku 2021 získali cirkvi na štátnych dotáciách pre národné kultúrne pamiatky vo svojom vlastníctve takmer 4 900 000 eur z celkovej sumy 12 000 000 eur, teda spolu 40,8% z celkovej sumy.

Celkovo cirkvi vlastnia iba 26% z celkového počtu kultúrnych pamiatok, pričom niektoré sú vo vlastníctve tých cirkví, ktoré o dotáciu nežiadali alebo im nebola pridelená. Napríklad podiel Rímskokatolíckej cirkvi v rámci pridelených dotácií je vzhľadom k počtu pamiatok, ktoré vlastní a spravuje, výrazne štedrý.

Argument, že finančnou odlukou cirkví od štátu zaniknú aj sakrálne kultúrne pamiatky je preto dokázateľne chybný, nevychádza z reality, doloženej verejne prístupnými dokumentami a zmluvami.

Kategórie: Články

Štítky: , , , ,