Deklarácia moderného humanizmu

21.6. si pripomíname Svetový deň humanistov. Pri tejto príležitosti uvádzame preklad Deklarácie moderného humanizmu, ktorá bola aj hlasom ETHOSu ratifikovaná na nedávnom valnom zhromaždení Humanists International v Glasgowe:

Humanistické presvedčenia a hodnoty sú staré ako civilizácia samotná a majú oporu v histórii väčšiny spoločností na celom svete. Moderný humanizmus je vyvrcholením týchto odvekých tradícií uvažovania o význame a etike, je zdrojom inšpirácie pre mnohých veľkých svetových mysliteľov, umelcov a humanistov a je pevne spätý so vzostupom modernej vedy. Ako globálne humanistické hnutie sa snažíme, aby si všetci ľudia uvedomili tieto základy humanistického svetonázoru:

1. Humanisti sa snažia byť etickí

Zakladáme si na tom, že morálka je neodmysliteľnou súčasťou ľudského ducha, je založená na schopnosti všetkého živého prosperovať i trpieť, je motivovaná výhodami vzájomnej pomoci a neubližovania, je umožnená rozumom a súcitom a nepotrebuje žiadny iný zdroj než ľudstvo samotné. Potvrdzujeme hodnotu a dôstojnosť jednotlivca a právo každého človeka na čo najväčšiu slobodu a čo najúplnejší rozvoj v súlade s právami iných. Na tieto účely podporujeme mier, demokraciu, právny štát a právne záväzné všeobecné ľudské práva. Odmietame všetky formy rasizmu a predsudkov a nespravodlivosti, ktoré z nich vyplývajú. Namiesto toho sa snažíme podporovať prosperitu a pospolitosť ľudstva v celej jeho rozmanitosti a individualite. Zastávame názor, že osobná sloboda musí byť spojená so zodpovednosťou voči spoločnosti. Slobodný človek má povinnosti voči ostatným a my cítime povinnosť starať sa o celé ľudstvo, vrátane budúcich generácií a okrem toho aj o všetky cítiace bytosti. Uvedomujeme si, že sme súčasťou prírody a prijímame zodpovednosť za vplyv, ktorý máme na zvyšok prírody.

2. Humanisti sa snažia byť racionálni

Sme presvedčení, že riešenia svetových problémov spočívajú v ľudskom rozume a konaní. Podporujeme aplikáciu vedy a slobodného výskumu týchto problémov, pričom nezabúdame, že zatiaľ čo veda poskytuje prostriedky, ľudské hodnoty musia definovať ciele. Snažíme sa využívať vedu a techniku na zlepšenie ľudského blahobytu a nikdy ich nepoužívať bezcitne či deštruktívne.

3. Humanisti sa usilujú o naplnenie svojho života

Vážime si všetky zdroje individuálnej radosti a uspokojenia, ktoré neškodia nikomu inému, a veríme, že osobný rozvoj prostredníctvom kultivácie tvorivého a etického života je celoživotným záväzkom. Preto si ceníme umeleckú kreativitu a predstavivosť a uznávame transformujúcu silu literatúry, hudby, výtvarného a scénického umenia. Vážime si krásu prírodného sveta a jeho potenciál prinášať údiv, úžas a pohodu. Oceňujeme individuálnu a spoločnú námahu pri fyzickej aktivite a jej priestor pre družbu a úspech. Vážime si túžbu po poznaní a pokoru, múdrosť i nadhľad, ktoré táto túžba poskytuje.

4. Humanizmus vychádza v ústrety potrebe zmyslu a účelu bytia, pričom je alternatívou k dogmatickému náboženstvu, autoritárskemu nacionalizmu, kmeňovému sektárstvu a sebeckému nihilizmu

Hoci veríme, že usilovanie o blaho ľudstva je večné, naše konkrétne názory nie sú založené na navždy zafixovaných pravdách. Humanisti uznávajú, že nikto nie je neomylný ani vševedúci a že poznanie sveta a ľudstva možno získať len neustálym procesom pozorovania, učenia sa a prehodnocovania. Z týchto dôvodov sa nesnažíme vyhýbať skúmaniu, ani vnucovať svoj názor celému ľudstvu. Naopak, zaviazali sme sa k neobmedzenému vyjadrovaniu a výmene myšlienok a snažíme sa spolupracovať s ľuďmi rôznych presvedčení, ktorí zdieľajú naše hodnoty a to všetko v záujme budovania lepšieho sveta. Sme presvedčení, že ľudstvo má potenciál vyriešiť problémy, ktorým čelíme, prostredníctvom slobodného bádania, zručnosti, pochopenia a predstavivosti pri podpore mieru a ľudského rozkvetu. Vyzývame všetkých, ktorí zdieľajú toto presvedčenie, aby sa k nám pridali v tomto inšpiratívnom úsilí.

Kategórie: Stanoviská

Štítky: , , , ,