16 dní aktivizmu

Možno ste si v týchto dňoch všimli niektoré aktivity aj v našom priestore, ktoré rôznymi formami poukazujú na problém násilia na ženách. Je to preto, že 25. november vyhlásila Organizácia spojených národov ako Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách a týmto dňom sa začína 16-dňová kampaň, ktorej úlohou je na dané problémy poukazovať.

Aká je história?

História tohto dňa siaha do roku 1960, keď boli v Dominikánskej republike zavraždené sestry Patria, María a Antonia Mirabalové na príkaz diktátora Rafaela Trujilleho. Spolu so štvrtou sestrou Bélgicou vtedy založili skupinu proti režimu, známu ako Hnutie štrnásteho júna. V rámci tejto skupiny boli známe ako „Mariposas“, čo v preklade znamená motýle. María a Antonia boli väznené, opakovane mučené, znásilňované a napokon popravené spolu so sestrou Patriou 25. novembra 1960 pre svoj nesúhlas s vtedajšou diktatúrou a vládou Trujilleho. Práve na pamiatku na ich smrť Valné zhromaždenie OSN určilo 25. november ako Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách.

Na celom svete sa tak práve 25. novembra začína 16 dní aktivizmu, v priebehu ktorých sa organizujú aktivity upozorňujúce na potrebu ďalších opatrení na odstraňovanie násilia páchaného na ženách. Vznikajú projekty zamerané na elimináciu násilia páchaného na ženách a deťoch a kampane zobrazujúce dôsledky násilia. Je to príležitosť pre jednotlivých ľudí, rôzne skupiny a organizácie na celom svete vyzývať k ukončeniu všetkých foriem násilia na ženách.

Prečo je dôležité na túto tému upozorňovať?

Násilie je jednou z najzávažnejších foriem porušovania ľudských práv. Rodovo podmienené násilie je na Slovensku vážnym problémom. Aj napriek úsiliu však zatiaľ nie je dostatočne zviditeľňovaný a uznávaný a v celej spoločnosti v myslení ľudí naďalej pretrvávajú predsudky a rodové stereotypy. Výsledky výskumov dlhodobo ukazujú, že ženy sú vystavené rôznym druhom násilia nepomerne častejšie ako muži.

Na Slovensku bolo fyzickému a/alebo sexuálnemu násiliu vystavených celkovo 34% žien. Skúsenosť so sexuálnym obťažovaním má 49% slovenských žien. Obzvlášť závažným javom je tzv. domáce násilie.

Domáce násilie

Ide psychické, fyzické, sexuálne násilie, ktoré sa vyskytuje v rodine a v domácnosti. Jeho špecifickosťou je, že sa vyskytuje v domácnosti v cykloch a pretrváva dlhodobo. Najčastejšie sa ho dopúšťajú muži na ženách a rodičia na deťoch. Ešte aj dnes je rozšírená domnienka, že ženy mnohokrát provokujú a tým dokonca potrebujú istú dávku násilia. Takéto názory nájdeme vo veľkej miere aj v ľudovej slovesnosti a prísloviach „keď udrieš ženu, akoby si roľu pohnojil“ ale aj v bežnej konverzácii, kedy sa facka žene považuje za niečo tolerovateľné. Takéto mýty, ktoré legitimizujú určitú mieru násilia, formujú postoje spoločnosti, ale aj profesionálnych pracovníkov a pracovníčok, ktorí a ktoré sa stretávajú s týranými ženami.

Skutočnou príčinou násilia je nerovnocenné postavenie žien voči mužom v spoločnosti, v rodine, pretrvávanie rodových stereotypov a tradičných patriarchálnych vzorov správania.

Násilie v rodine

Násilie páchané na ženách veľmi úzko súvisí s históriou inštitúcie manželstva a rodiny, s nerovnocenným postavením ženy, so zákonmi, kultúrnymi a náboženskými normami, ktoré tento stav regulovali a udržiavali, resp. udržiavajú. Azda najlepšou „pôdou“, ktorá násiliu na ženách pomáha rásť je patriarchálna spoločnosť. Ženy, resp. ich skúsenosti a prežívanie majú v takých štruktúrach vedľajšiu, druhoradú pozíciu. Patriarchát sa prejavuje na viacerých úrovniach, od viditeľných oblastí ako je nerovnomerné zastúpenie žien vo verejnom priestore či nižšie ohodnotenie povolaní, ktoré častejšie vykonávajú ženy (rôzne druhy starostlivosti), cez naše každodenné skúsenosti s vynucovaním tradičných genderových rolí, až po abstraktné podvedomé vnímanie okolitého sveta, napr. že žena je od prírody slabšia a menej schopná a muž nemá dávať najavo emócie, inak je „zženštilý“ či „baba“. Na chode patriarchátu sa podieľajú všetci ľudia (muži viac), rovnako tak jeho tlaky dopadajú v rôznej miere na všetkých (na ženy kvalitatívne i kvantitatívne viac).

Násilie vo veriacej rodine

Práve v patriarchálnej spoločnosti, v ktorej je žena považovaná za menejcennú, je ľahšie bagatelizovať a tolerovať násilie. Takým modelom patriarchálnej rodiny je častokrát veriaca rodina.

Kresťania sú vedení k tomu, že najužšie spoločenstvo medzi ľuďmi, ktoré Boh ustanovil, je manželstvo a následne rodina. Hlavne v tomto prostredí sú muži od detstva vedení výchovou k tomu, aby boli vodcami, tými, čo rozhodujú, čie slovo sa musí rešpektovať, pretože je to slovo chlapa. Nesmú prejavovať svoje city ako je napr. smútok – slzami, lebo to sa mužom nesluší. Tieto tradíciou prenášané pravidlá vedú k tomu, že muž silnie vo svojich rozhodnutiach ponižovania vlastnej ženy a stáva sa pre ňu najväčšou psychickou a fyzickou záťažou. Žena je naopak vychovaná tak, aby bola tichá a pokorná, mlčí o svojom utrpení a jej úloha je vydržať a za každú cenu udržať rodinu. Pastori, kňazi, kresťanskí poradcovia a poradkyne by mali komunikovať o tom, že Boh žiadnemu mužovi neschvaľuje konanie, ak bije, kontroluje, ponižuje alebo inak ubližuje svojej manželke. A bez ohľadu na to, či sa ona rozhodne od neho odísť alebo zotrvá pri ňom, by mali byť pripravení jej pomôcť. Prvoradým cieľom pri intervencii nemôže byť ochrana inštitúcie manželstva, ale ochrana života, zdravia a dôstojnosti každého z manželov a ich detí.

Ako z toho von?

Násiliu na ženách možno predchádzať iba v spoločnosti, ktorá nebude systematicky diskriminovať ženy a v ktorej si ženy a muži budú rovní. Ak chceme, aby násilie na ženách skončilo, musíme sa sústrediť na prevenciu. V rámci prevencie sa často opakuje dôležitosť pomenovať hlavnú príčinu násilia na ženách – nerovnosť medzi mužmi a ženami. Násilie sa deje tam, kde dochádza k nerovnováhe moci.

Zdroje:

http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2020/01/Prevencia-Zboro%C5%88ov%C3%A1.pdf

https://fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/o-kampani

https://www.gender.gov.sk/aktivity/temy/nasilie-na-zenach/

https://alianciazien.wordpress.com/nasilie/domace-nasilie/

https://www.heroine.cz/feministicky-slovnik/patriarchat

https://i.sme.sk/cdata/8/54/5416028/andrej_matel_clanok.pdf

Kategórie: Články

Štítky: , , , , ,